ශ්‍රී ලංකාවෙහි මැතිවරණ

(ශ්‍රී ලංකාවේ ඡන්ද විමසීම් වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

මේක පරිවර්ථනය කරලා දෙන්න කෙනෙක් ඉදිරිපත් වෙන්නසංස්කරණය


ශ්‍රී ලංකාවෙහි මැතිවරණ සපයන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ මැතිවරණ සහ මැතිවරණ ප්‍රතිඵල පිළිබඳ විස්තර වෙයි .