ජනරජයක රාජ්‍ය නායක තනතුර ජනාධිපති නම්වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජනාධිපති&oldid=380164" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි