ඔටුවා
07. Camel Profile, near Silverton, NSW, 07.07.2007.jpg
Dromedary, Camelus dromedarius
Bactrian Camel b d.jpg
Bactrian camel, Camelus bactrianus
විද්‍යාත්මක වර්ගීකරණය

ඔටුවන් විශේෂ 2ක් ඇත. එනම් තනි මොල්ලියක් ඇති සහ මොල්ලි දෙකක් ඇති එවුන් ලෙසය.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඔටුවා&oldid=290199" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි