අන්තර්ජාල ප්‍රොටෝකෝලය හෙවත් (අයිපී) යනු සන්නිවේදන ප්‍රොටෝකෝලයේ ප්‍රධානියා වන අතර මෙය දත්ත රැස්කිරීම ප්‍රතියෝජක (පොදි) හරහා අන්තර්ජාලකාර්යය භාවිතා කරමින් අන්තර්ජාල ප්‍රොටෝකෝල කට්ටලය වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අන්තර්ජාල_ප්‍රොටෝකෝලය&oldid=288704" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි