ගාන්ට් සටහනේ නිර්මාතෘ හෙන්රි ගාන්ට් (1861-1919)

ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය හිදී ව්‍යාපෘතියක වැඩ ගලායාමේ සටහනක් දැක්වීම සඳහා ගාන්ට් සටහනක් භාවිතා කරයි. යම්කිසි කාල සීමාවක් ඔස්සේ ව්‍යාපෘතියක උප කාර්යයන් කිරීම සඳහා ගතවන කාලය වෙන වෙනම රුපසටහනක් මගින් මෙහිදී පෙන්වයි.

ඉතිහාසයසංස්කරණය

 
මුලික ගාන්ට් සටහන

වාසි සහ සීමාවන්සංස්කරණය

 
නවීන ගාන්ට් සටහනක්, පරායත්ත කාර්යයන් සහ අවසන්කල ක්‍රියාවන් ගේ ප්‍රතිශතය දක්වමින්

උදාහරණසංස්කරණය

මෘදුකාංගසංස්කරණය

මුලාශ්‍රසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ගාන්ට්_සටහන&oldid=401337" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි