රොඩී හෙවත් ගාඩි ජනයා මෙන්ම ඔවුන්ගේ භාෂාවත් අද වෙන කොට ඔවුන් අතරින්ද තුරන් වී යයි. මෙම වචන ගාඩි ජන වත කෘතියෙන් උපුටා ගන්නා ලද්දකි.

ඥාතීත්වය හඟවන පදසංස්කරණය

 • මව - හිදලු ගෑවී, මවුආ, අම්මා
 • පියා - හිසලු ගෑවා, පියා, අප්පොච්චි
 • සැමියා - ගැඬියා, ගාඩියා, පුරුසයා
 • බිරිඳ - ගැඬී කෙවෙනි, ගාඬි කෙවන්නි, පල්ලි, ගෑනි
 • පිරිමියා - ගාව, අන්ගයා
 • ගැහැණිය - ගාවි, අන්ගියා
 • බිලිඳා - බිලැන්දා
 • බිලිඳිය - බිලැන්දි
 • පුතා - ගැඩී (හෝ ගාඩි)බිලින්ඳා, බිලිඳු අන්ගයා, පුතා
 • දුව - ගැඩී (හෝ ගාඩි)බිලින්ඳි, බිලිඳු අන්ගි, දුව
 • සහෝදරයා - එකන්ගෙ ගැඬියා, එකන්ගෙ අන්ගයා
 • සහෝදරිය - එකන්ගෙ අන්ගි
 • අයියා - එකන්ගෙ ගාඬියා, අයියා
 • අක්කා - එකන්ගෙ ගැඬී, අක්කා
 • මල්ලි - එකන්ගෙ ගාඬියා, මල්ලි
 • නංගි - එකන්ගෙ ගැඬී, නංගි
 • මාමා - ලොකු අප්පා, මාමා
 • නැන්දම්මා - නැන්දා
 • බාප්පා - හීන් තාත්තා, හීන් අප්පා
 • පුංචි අම්මා - බාලම්මා, පුංචි අම්මා
 • ලොකු අම්මා - ලොකු අම්මා
 • කුඩම්මා - හීනම්මා
 • ආතා - ඉලයත් හිදුලු ගැවා, මුත්තා, ආතා
 • ආච්චි - ඉලයත් හිදුලු ගැවී, ආච්චි, ආත්තා

විවිධ ජනයා හදුන්වන පදසංස්කරණය

 • රජතුමා - තෙරි බකුරා
 • බිසව - තෙරි බකුරු පල්ලා
 • දෙවියා - බකුරා
 • යක්‍ෂයා - මුනුසා
 • පාලකයා - ඉලයත් තෙරි ගාවා
 • නිලදාරියා - තෙරි කද්දියා
 • පැවිද්දා - නවතා, ගැවා
 • වෙදැදුරු - මුලුහුන් අන්ගයා
 • මරක්කලායා - හුරුබුවා
 • ආචාරියා - දුලුමුවා
 • වඩුවා - වඩුකත්තියා
 • රජකයා - පොතියා, තෝක්කා
 • බෙරවායා - නල්ලයා
 • වහුම්පුර ඇත්තා - ගල්මීරි තෝක්කා
 • තොටියා - දිය පිට කුකුළා
 • සන්නාලියා - ගෙත්තම් කටුවා (කටුව - ඉඳිකටුව)
 • හොරා - පත්තිලියා, පතිලිගැවා

සතුන් හදුන්වන නම්සංස්කරණය

 • ඇතා - පලානුවා
 • ඇතින්න - පලානුවදෙන්
 • බල්ලා - බුස්සා
 • බැල්ල - බුස්සි
 • බළලා - බුහැක්කා, බුහාකවන්නා
 • හරකා - ලුද්දි
 • එළදෙන - ලුද්දි
 • වස්සා - ලුහු බිලැන්දා
 • මී හරකා - ලුහුටු ලුද්දා, පඟුරු ලුද්දා
 • කුලු මී හරකා - රලුවෙ ලුද්දා
 • අග්වයා - තෙරු ලුද්දා
 • වෙළඹ - තෙරි ලුද්දා
 • වඳුරා - බූලෑවා
 • නරියා - පඟුරුල්ල, බුස්සා
 • කොටියා - රලුවා, රලුවෙ බුස්සා
 • වලසා - මුරුති විගනන්ගයා (මස් බුදින්නා)
 • මුවා, ගෝනා - රලුවෙ ලුද්දා
 • ගම් ඌරා - හාප මුරුතයා, ගල් මුරුතයා
 • වල් ඌරා - රලුවෙ ගල් මුරුතයා
 • කුකුළා - පතිලියා
 • කිකිළි - පතිලි කෙක
 • කුරුල්ලා - පතිලියා, (කුරුළු කූඩ්ව - පතිලින්ගෙ දුමන)
 • තලගොයා - බිම්පල්ලා
 • කිඹුලා - නිලාටු තෙරිපයා
 • ඉබ්බා - පේලාවා
 • කිරි ඉබ්බා - හිදුලු පේලාවා
 • සර්පයා - ඉලයා
 • හූනා - අගරුබුලුවා
 • මාළුවා - නිලාතුවා
 • උකුණා - කෙරඬියේ පතිලියා
 • බලු මැක්කා - හාප අන්ගයා
 • මකුළුවා/මඳුරුවා - හාපයෝ, හාපන්ගෝ
 • කලාමැදිරියා - දුලුමු අන්ගේ
 • බිජුවට - ලාවන්ගේ

සිරුරේ කොටස් හගවන පදසංස්කරණය

 • සිරුර - අන්ගය
 • හිස - කෙරඬිය
 • නළල, මුහුණ - කෙරඬිය
 • රටා යෙදූ ලැයිස්තු අයිතමය
 • හිසකේ - කළුවැලි
 • කන - ඉරවුව, දන්ගුලු අන්ගෙ (බිහිරා - ඉරවු හාපයා)
 • ඇස - ලාවටේ, ලාඹටේ
 • කඳුලු - ලාවටේ නිලාටු
 • දත් - ගල්ලෙ බොරලු (මුවෙහි ගල්)
 • මුව, කට - ගල්ල
 • නාසය - නිලාටු අන්ගෙ, ඉරවුව
 • දිව - ගල් ගවුන, ගලෙ ගෙවන්න
 • නිකට - අල්ලෙ අන්ගය
 • රුවුල - ගල්ලෙ කලුවැලි
 • කෙළ - ගල්ලෙ ලතු (එනම්, මුවෙහි ලෙය = බුලත් කෙළ)
 • මස් - මුරුතයන්, මුරුතුන්, අන්ගෙ මුරුතයන්
 • ලේ - ලතු
 • පපුව - පෙකිනිත්ත
 • හදවත - පෙකිරිත්ත, පිකිරිත්ත
 • බඩ - පෙකිරිත්ත, පිකිරිත්ත
 • සම - පිටවන්න, මුරුතු ගැවිල්ල
 • අත - දැඟුල්, වාමේ
 • දකුණු අත - දකුණේ වාමේ
 • වම් අත - වාමේ වාමේ
 • පියවුරු - හිදුල්ල
 • කකුල - දැඟුල
 • පතුල - බින්තලව්ව, දැඟුල
 • දහඩිය - නිලාටු


ශාක වර්ග හා ඒවායේ කොටස්සංස්කරණය

 • ගස - උහැල්ල
 • පත්‍රය, කොළය - රබොත
 • අත්ත - මතිල්ල, උහැල්ලෙ මතිල්ල
 • මල - උහුලිල් අන්ගෙ
 • ගෙඩිය - ලාවුනු
 • ගසේ මුල - බින්තලව්වෙ මතිල්ල
 • පොල් - මටුබු ලාවුනු, මටුලාවුනු
 • පොල් ගස - මටුබු ලාවුනු උහැල්ල
 • පුවක් - පොන්ගලන්
 • බුලත් - තබල (සංස්, තාම්බුල)
 • ගොයම් - ඇතු
 • බත් - මිහිටි
 • වී - ඇතු මදු, ඇතු මද
 • සහල් - මදු, මද
 • පිදුරු - පන්ගරන්
 • කුරහන් - හීන් කෙවුන
 • දොඩම් - ඇඹරලු
 • කොස් - වෙට්ටි අන්ගවල්, මුරුතයන් ලාවුනු
 • මිරිස් - ගල්ල ඩැවුන්
 • කෙසෙල් - පබ්බරුකන්, පත්බරුකන්
 • දුම්කොළ - දුම්රබොත, දුලුමොර

ගෘහාශ්‍රිත දේ, අහාරපාන සහ අඳුම් පැලඳුම්සංස්කරණය

 • ගම - රලුවෙ දුමන
 • නගරය - තෙරි දුමන
 • ගෙපැල - දුමන
 • සිර ගෙය - හාප දුමන
 • දොර - දිග්ගුව, දුමන මතිල්ල
 • වහලය - වහල්ල, පල
 • ඇඳ - ලාවට අන්ගේ මතිල්ල
 • පුදුර - පිටවන්න
 • දැව - මතිලි
 • කළය, හැලිය - වාමේ
 • වතුර කළය - නාලාටු වාමේ
 • බත් හැලිය - මිගිටි වාමේ
 • කෝප්පය - නිලාටු මිගන වාමේ, නිලාටු මිගන අන්ගෙ
 • පිඟාන - මිගිටි මිගන වාමේ
 • පිහිය - නාඩුව
 • පොරොව - මතිලි ලුක්කන නාඩුව, මතිලි හාප කරන නාඩුව
 • බෝතලේ - අතු, අන්ගෙ
 • පෙට්ටිය - බිලිඳු අන්ගෙ
 • මෝල් ගස සහ වංගෙඩිය - ලුක්කන අන්ගවල්
 • කඹය - ගැවිල්ල (ගව සම්පටින් අඹරාගත් දේ)
 • කඩුව - තෙරි නාඩුව
 • ඊතලය - පට්ටිකම, පත්තිකාව
 • තුවක්කුව - පත්තිකාව, ගලු කරන මතිල්ල
 • ගින්දර - දුලුමු
 • වතුර - නිලාටු
 • ලිප - දුලුමු අන්ගෙ
 • දර - හාප මතිලි
 • කිරි - හිදුලු
 • තෙල්/ගිතෙල් - මාටුබු
 • වෙඬරු - ලුදුදන්ගෙ මාටුබු
 • කැවුම් - ගල් මිරි
 • පිසු ආහාර - මුරුතයන්, මුර්තින්
 • හරක් මස් - ලුද්දු මුර්තින්
 • ලුණු - හුරුඹු 22

පරිසරය අශ්‍රිත දේසංස්කරණය

 • පොළොව - බින්තලව්ව
 • දෙව්ලොව - බින්ගිරි(බිම්ගිරි) උහැල්ල
 • හිරු - ඉලයත්තෙරි අන්ගෙ

විශේෂණ පදසංස්කරණය

 • රතු - ලතු
 • සුද - හිදලු
 • කළුවර - කලුවැලි
 • හොඳ, මහා, දිග, ලස්සන - තෙරි
 • නරක, කුඩා, පොඩි, අවලස්සන - හාප

ලෝහ වර්ග, අවිආයුධ, විවිධ මෙවලම් ආදිය හදුන්වන නම්සංස්කරණය

 • රන් හා රිදී - තෙරි දුලුමු
 • රන් හා රිදී කාසි - තෙරි ගලවු, තෙරි අන්ගවල්
 • තඹ - හාප දුලුඹු
 • තඹ කාසි - හාප ගලටු
 • තුවක්කුව - පත්තිකාව, ගලු කරන මතිල්ල (හඬ නගන දණ්ඩ)
 • වෙඩි බෙහෙත් - මුලුහුන්
 • ගොන් කරත්තය - ලුද්දන්ව බන්දන ගහන අන්ගෙ, (ලුද්දු - කරත්තෙ)
 • වියගහ - ලුද්දන් දෙ-ගිරාව
 • බෝල්ලීය - බොම්බුලීය
 • නඟුල - ලුද්දන් හාප කරන අන්ගෙ
 • කෙවිට - ලුද්දන් ලුක්කන අන්ගෙ
 • ඔරුව - නිලිටුවෙ යැපෙන අන්ගෙ

ක්‍රියා පදසංස්කරණය

 • යනවා - තැවින්නෙනවා
 • එනවා - තැවින්නෙනවා
 • පලයන්, වරෙන් - තැවින්නියන්
 • අරගෙන යනවා - යප්පාගෙන තැවින්නෙනවා
 • නිදා ගන්නවා - ලාවට තෙරී වෙනවා
 • හොඳට නිඳා ගනින්! - ලාවට තෙරි වෙයන්!
 • දකිනවා, බලනවා - පෙකනවා
 • පෙන්නවනවා - පෙකවනවා
 • අහනවා - ඉගිල්ලනවා
 • සිඹිනවා - හාචි කරනවා
 • මැරෙනවා - ලික්කෙනවා
 • මැරුණා - ලික්කුණා
 • මරණවා - ලුක්කනවා
 • මැරුවා - ලික්කුවා
 • වළලනවා - තාවනවා
 • ගී කියනවා - කල්ලැති ඉගිල්ලනවා
 • නටනවා - කූටාටු කරනවා
 • සිනා වෙනවා - ගලු පානවා
 • දුවනවා - හී සැරෙන් තැවින්නෙනවා (හී සැරෙන් - හීයේ වේගයෙන්)
 • ඉකිමන් කරපන් - හී සැරෙන් තැවින්නියන්
 • කතා කරනවා - ගලු කරනවා
 • කෑගසනවා - ඉරච්ච ලුක්කනවා
 • අහනවා - ඉගිල්ලනවා
 • කියවනවා - අකුරු කියනවා
 • තේරුම් ගන්නවා - තෙරි වෙනවා
 • කපනවා - නාඩුවෙන් ලුක්කනවා
 • ඉරනවා - හාප කරනවා
 • අල්ලනවා - දැගුලු ගහනවා
 • පිසිනවා - තවත් කරනවා
 • මිල දී ගන්නවා - ගලටුවලට යප්පනවා
 • කිරි දොවනවා - හිදුලු හාප කරනවා
 • දොර අරිනවා - දිග්ගුව හාප කරනවා
 • දොර වහනවා - දිග්ගුව තෙරි කරනවා
 • ගිනි නිවනවා - දුලුමු හාප කරනවා
 • වහිනවා - නිලාටු තෙරි කරනවා
 • විදුලි කොටා ගොරවනවා - පතිතිකාව තෙරි වෙනවා
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=රොඩී_වදන්_මාලාව&oldid=470528" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි