විකිපීඩියා:ගිණුමක් තනන්නේ ඇයි?

(විකිපීඩියා:Why create an account? වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

විකිපීඩියාව කියවීම සඳහා ඔබ ප්‍රවිෂ්ට විය යුතු නැත. විකිපීඩියාවේ ලිපි සංස්කරණය කෙරුමට හෝ ඔබ ප්‍රවිෂ්ට විය යුතු නැත — කිසියම් අවස්ථාවකදී, ඕනෑම අයෙකුට පාහේ ඕනෑම ලිපියක් පාහේ, ප්‍රවිෂ්ට වීමෙන් තොරව හෝ සංස්කරණය කල හැකි අතර, බොහෝ දීර්ඝ-කාලීන දායකයන් ප්‍රවිෂ්ට වන්නේ නැත. කෙසේවෙතත්, ගිණුමක් තැනීම විගසින්, නොමිලේ, සුහදශීලි ලෙස සිදු කල හැකි අතර, විවිධ හේතූන් රැසක් නිසාවෙන් එසේ කිරීම නැණවත් ක්‍රියාවක් ලෙසට ගැනේ.

වාරණය කොට තිබේ?

සංස්කරණය

පාසල් හා ව්‍යාපාර-ස්ථාන ජාල හෝ ප්‍රොක්සි සේවාදායකයන් වැනි හවුල් අන්තර්ජාල ලිපිනයන් නිරතුරුව වන්ධ්‍යලය හේතුවෙන් වාරණයට ලක් වන අතර, අවාසනාවකට මෙන්, එම ජාලය තුල සිටින නිදොස් සංස්කාරකවරුන් ද මේ නිසා පීඩාවට ලක් වෙති. කෙසේවෙතත්, තම අන්තර්ජාල ලිපිනයන් වෙත දැනට පමුණුවා ඇති වාරණයන්, නිර්නාමික පරිශීලකයන් වෙත පමණක් බලපැවැත්වෙන ලෙසින් වෙනස් කිරීමක් කොට, එමගින් ඔවුනට විකිපීඩියාවට අඛණ්ඩව දායක වීමට අවකාශ ලබා දෙන මෙන් ඉල්ලා සිටීමට, උසස් තත්ත්වයක් පවත්වාගෙන යන්නාවූ ලේඛනගත පරිශීලකයන් හට හැකි වන්නේය. ගිණුමක් තැනීම සිදු කල නොහැකි ලෙසින් ඔබ දැනට වාරණය කොට ඇත්නම්, පහත දෑ ඔබ විසින් සිදු කල යුතු බව අප යෝජනා කරමු:

 • ඔබගේ අන්තර්ජාල ලිපිනය වෙත පනවා ඇති වාරණය ඉකුත් වීමෙන් පසුව නැවත උත්සාහ කොට බලන්න. මගේ දායකත්වය වෙත ගොස්, වාරණ ලඝු සටහන ඔස්සේ ගොස්, එම පිටුවෙහි මුල ඇති සබැඳිය මගින් වාරණය කොපමණ කලකටදැයි දැන ගන්න.
 • ඔබගේ සේවා-ස්ථානය, නිවෙස, නාගරික පුස්තකාලය, හෝ ඔබගේ ප්‍රිය අන්තර්ජාල කැෆේ වැනි වාරණයට ලක් නොවූ ස්ථානයකදී ගිණුමක් තනා, එය උපයෝගී කර ගනිමින් වාරණයට ලක්වූ සේවාදායකය හෝ ජාලය තුලින් ප්‍රවිෂ්ට වන්න.
 • ඔබ සඳහා ගිණුමක් තැනිය හැකි දැයි වෙනයම් ජාලයක් භාවිතා කරන ඔබට විශ්වාසදායී මිතු‍රකු ගෙන් විමසන්න.
 • Request an account by filling in this form to ask an administrator to create an account for you. Be sure to read the instructions at Wikipedia:Request an account first and to change your password once you are logged in.
 • Use Wikimedia's secure server at https://secure.wikimedia.org/. You may be able to bypass your network's proxy server this way.

වාසි හා ලාබ ප්‍රයෝජන ගැන සම්පිණ්ඩනය

සංස්කරණය

පරිශීලක ගිණුමක් ඇති අයෙකුට ලැබෙන හැකියාවන්

සංස්කරණය

අනෙකුත් වාසි හා ලාබ ප්‍රයෝජන

සංස්කරණය

වාසි හා ලාබ ප්‍රයෝජන සවිස්තරව

සංස්කරණය

පරිශීලක නාමය

සංස්කරණය

If you create an account, you can pick a username provided it is available and unique. Edits you make while logged in will be assigned to that name. That means you will get full credit for your contributions in the page history (when not logged in, the edits are just assigned to your IP address). You can also view all your contributions by clicking the "My contributions" link, which is visible only when you are logged in.

You will have your own permanent user page where you can write a bit about yourself. While Wikipedia is not a homepage provider, you can use this to display a few free pictures, write about your hobbies, etc. Many users use their user page to maintain a list of the articles they are most proud of, or to collect other valuable information from Wikipedia.

You will have a permanent user talk page you can use to communicate with other users. You will be notified whenever someone writes a message on your talk page. If you choose to give an e-mail address, other users will be able to contact you by e-mail. This feature is anonymous; the user who emails you will not know your e-mail address.

කීර්තිය සහ පෞද්ගලිකත්වය

සංස්කරණය

You do not need to reveal your offline identity, but having an account gives you a fixed Wikipedia identity that other users will recognize. While we welcome anonymous contributions, logging in under a pseudonym lets you build trust and respect through a history of good edits. It is also easier to communicate and collaborate with an editor if we know who you are (at least, who you are on Wikipedia). It is also easier for veteran users to assume good faith from new users who take the effort to create an account (and you may well become a veteran user yourself some day!). You may well be afforded a great deal less leeway if you do not go to the trouble of making up a username.

As your reputation builds, it is possible to earn privileges such as rollback, sysop, and others. It is not possible for an anonymous editor to be granted these privileges.

If you are not logged in, all your edits are publicly associated with your IP address at the time of that edit. If you log in, all your edits are publicly associated with your account name, and are internally associated with your IP address. See Wikipedia's privacy policy for more information on this practice.

You are actually more anonymous (though more pseudonymous) logged in than you are as an "anonymous" editor, owing to the hiding of your IP address. You might want to consider various factors, including privacy and the possibility of offline harassment, when selecting a username.

The privacy implications of this vary, depending on the nature of your Internet Service Provider, local laws and regulations, and the nature and quantity of your edits to Wikipedia. Be aware that Wikipedia technologies and policies may change.

සංස්කරණය කිරීමේදී ලැබෙන විශේෂ පහසුකම්

සංස්කරණය

Wikipedia provides several features to which only registered users have access:

 • Registered users can customize their Wikipedia experience through their preferences page, which offers several options (see below). Even more customization and control is possible for advanced users through user scripts. Both of these features are available only to registered users.
 • An important feature that active contributors often make use of is called the watchlist. Upon logging in, you'll get a new link (or tab) on each page you view, called "watch". It lets you keep an eye on pages that interest you by saving them in your "watchlist" — your personal list stored on Wikipedia's servers. When you view your watchlist, you'll be able to see which of your "watched" pages have changed recently, along with their edit summaries, and quick links to view the specific changes that have occurred ("diff" links).
 • Registered users may also mark their edits as "minor" (see link for more details).

පරිශීලක අභිරුචි

සංස්කරණය

As a registered user, you can customize the way MediaWiki behaves in great detail by altering your Preferences at special:preferences. There you can change the following display settings:

 • Under skin: choose between various options as to the appearance of the website.
 • Under math: how mathematical formulas are displayed.
 • Under files: how large image thumbnails are displayed

And various editing preferences:

 • How to sign your name
 • How large the editing box should be
 • How pages should be displayed in recent changes
 • and many others.

මෙයද බලන්න

සංස්කරණය