විකිපීඩියා:සාකච්ඡා පිටුව මාර්ගෝපදේශන

විකිපීඩියා සාකච්ඡා පිටුවක (සාකච්ඡාව හෝ සංවාදය ටැබයක් තුලින් ප්‍රවේශ විය හැකි) අරමුණ වන්නේ, අදාල ලිපි හෝ ව්‍යාපෘති පිටුව සඳහා සිදුකෙරෙන වෙනස්කම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට සංස්කාරකවරුන්ට අවකාශයක් සැපයීමය. කිසියම් විෂයයක් සම්බන්ධයෙන් තමන්ගේ පුද්ගලික අදහස් සඳහා කරළියක් ලෙසින් සංස්කාරකවරුන් විසින් ලිපි සාකච්ඡා පිටු භාවිතා නොකල යුතුයි.