විකිපීඩියා:අවහිරකිරීම් ප්‍රතිපත්තිය

(විකිපීඩියා:Blocking policy වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
මෙම පිටුව ඉංග්‍රීසි විකිපීඩියාවේ නිල ප්‍රතිපත්තිවල සිංහල පරිවර්ථනයක් ලෙස ආරම්භ කරණලදී. ඉංග්‍රීසි විකිපීඩියාවේ පරිශීලකයන් අතර මේ පිලිබඳ පුළුල් පිලිගැනීමක් ඇති අතර එහි සියළු පරිශීලකයන් පිලිපැදියයුතු සම්මතය ලෙස සැලකේ. මෙම පිටුව සංස්කරණය කරන විට, කරැණාකාර ඔබගේ සංශෝධනය පොදු එකඟත්වය මත පැවරෙනවාදැයි සහතික කරන්න. දෙගිඩියාවෙන් සිටින විට, ප්‍රථමයෙන් සාකච්ජා පිටුවෙහි සාකච්ජා කර සිටින්න.
This page in a nutshell: Users and IP addresses may be blocked from editing by an administrator to protect Wikipedia from disruptive editing.

Blocking is the method by which administrators may technically prevent users from editing Wikipedia. Blocks are used to prevent damage or disruption to Wikipedia, not to punish users. Blocks are sometimes used as a deterrent, to discourage whatever behavior led to the block and encourage a productive editing environment. See Purpose and goal.

Any user may request a block at the administrators' noticeboard for incidents or a specialized venue such as the administrator intervention against vandalism noticeboard. Users requesting blocks should supply credible evidence of the circumstances warranting a block. Administrators are never obliged to place a block and are free to investigate the situation themselves. Because blocks may be reviewed and appealed, it is often important that the blocking and reviewing administrators each communicate with and take care to inform the other.

Wikipedia:Appealing a block has instructions for contesting a block. Except in cases of unambiguous error, administrators should not undo other administrators' blocks without prior discussion; see below.

අරමුණ සහ ඉලක්කය සංස්කරණය

All blocks ultimately exist to protect the project from harm, and reduce likely future problems. When lesser measures are inadequate, or problematic conduct persists, appropriate use of a block can help achieve this in four important ways:

 1. Preventing imminent or continuing damage and disruption to Wikipedia.
 2. Deterring the continuation of disruptive behavior, by making it more difficult to edit.
 3. Encouraging a rapid understanding that the present behavior cannot continue and will not be tolerated.
 4. Encouraging a more productive, congenial editing style within community norms.
Blocks are intended to reduce the likelihood of future problems, by either removing, or encouraging change in, a source of disruption. They are not intended for use in retaliation, as punishment, or where there is no current conduct issue which is of concern.

For the purposes of protection and encouragement, blocks may escalate in duration to protect Wikipedia while allowing for the cessation of disruptive editing and the return to respected editing.

Common rationales for blocks සංස්කරණය

The following are some of the most common rationales for blocks.

As a rule of thumb, when in doubt, do not block; instead, consult other administrators for advice. After placing a block that may be controversial, it is a good idea to make a note of the block at the administrators' incidents noticeboard for peer review.

Administrators should take special care when dealing with new users. Beginning editors are often unfamiliar with Wikipedia policy and convention, and so their behavior may initially appear to be disruptive. Responding to these new users with excessive force can discourage them from editing in the future. See Wikipedia:Do not bite the newcomers.

Protection සංස්කරණය

A user may be blocked when necessary to protect the rights, property, or safety of the Wikimedia Foundation, its users, or the public. A block for protection may be necessary in response to:

 • persistent personal attacks;
 • personal, professional, or legal threats (including outside the Wikipedia site);
 • actions that place users in danger;
 • personal information disclosures (whether or not the information is accurate);
 • persistent copyright violations;
 • persistent posts that are unreferenced, poorly or incorrectly referenced, or potentially defamatory information about living persons; and
 • accounts that appear to have been compromised (as an emergency measure).

When blocking in response to personal information disclosures or actions that place users in danger, consider notifying the Arbitration Committee by email (arbcom-l wikimedia.org) about the disclosure or danger and contacting someone with oversight permissions to request permanent deletion of the material in question.

Child protection issues සංස්කරණය

Editors who attempt to use Wikipedia to pursue or facilitate inappropriate relationships with children, who advocate inappropriate adult-child relationships, or who identify themselves as pedophiles, will be indefinitely blocked. Reports of users engaging in such conduct should be made to the Arbitration Committee for further action, and should not be the subject of community discussions or requests for comment or consensus. When an editor is blocked for such conduct, the blocking administrator is instructed to use neutral block summaries, and disable the editor's ability to edit their talk page as well as their access to the on-site user email interface. Blocking administrators should inform the blocked user that any appeals or further discussion may only be addressed to the Arbitration Committee at arbcom-l lists.wikimedia.org, and then notify the Committee immediately.

Comments posted anywhere in project space that suggest that an editor may be a pedophile must be RevDeleted promptly, to avoid privacy issues. Concerns should be raised only by email, and questions or accusations raised about a particular editor in project space may give rise to a block for the editor who posted them.

Disruption සංස්කරණය

A user may be blocked when his or her conduct severely disrupts the project; that is, when his or her conduct is inconsistent with a civil, collegial atmosphere and interferes with the process of editors working together harmoniously to create an encyclopedia. A block for disruption may be necessary in response to:

Disruption-only සංස්කරණය

Furthermore, some types of user accounts are considered disruptive and may be blocked without warning, usually indefinitely:

 • accounts used exclusively for disruptive purposes, such as vandalism.
 • public accounts (where the password is publicly available or shared with a large group);
 • accounts with inappropriate usernames;
 • bots operating without approval or outside their approval;
 • accounts that appear, based on their edit history, to exist for the sole or primary purpose of promoting a person, company, product, service, or organization. See Wikipedia:Conflict of interest and Wikipedia:Spam.

Open or anonymous proxies සංස්කරණය

Open or anonymous proxies may be blocked on sight.

Non-static IPs or hosts that are otherwise not permanent proxies typically warrant blocking for a shorter period of time, as the IP is likely to be reassigned, or the open proxy is likely to be closed. Many Tor proxies, in particular, are "exit nodes" for only a short time; these proxies should generally not be blocked indefinitely without consideration. See Wikipedia:Blocking IP addresses for further details.

There is also a Wikipedia project, the WikiProject on open proxies, which seeks to identify and block open proxy servers.

Enforcing bans සංස්කරණය

A Wikipedia ban is a formal revocation of editing privileges on all or part of Wikipedia. A ban may be temporary and of fixed duration, or indefinite and potentially permanent.

Blocks may be implemented as a technical measure to enforce a ban. Such blocks are based around the particulars of the ban in question. Bans which revoke editing privileges to all of Wikipedia—that is, they are not "partial"—may be backed up by a block, which is usually set to apply for the period which the ban itself applies.

Evasion of blocks සංස්කරණය

An administrator may reset the block of a user who intentionally evades a block, and may extend the duration of the block if the user engages in further blockable behavior while evading the block. User accounts or IP addresses used to evade a block may also be blocked.

Recording in the block log after username change සංස්කරණය

Editors may cite the right to vanish and rename themselves, asking that their previous username not be disclosed and asking that their user and talk pages be deleted by an administrator. If such editors have been blocked previously then the administrator who has been requested to make the deletion should contact a Checkuser so that the connection between the accounts can be verified. The Checkuser should then add short blocks to the new account to denote each entry in the user's old account log. Such short blocks should provide protection in case the "right to vanish" was based on a genuine risk of off-wiki harassment, by not disclosing the previous username, while at the same time eliminating the possibility of avoiding the scrutiny of the community.

The short blocks should be described in the block summary as "previous account block" and the final duration of the block should be noted. Blocks placed in error and lifted early should not be noted at all.

When blocking may not be used සංස්කරණය

Self-requested blocks සංස්කරණය

Sometimes people request that their account be blocked, for example to enforce a wikibreak. Typically such requests are refused; however, there is a category of admins willing to entertain such requests. Alternatively, there is a JavaScript-based "wikibreak enforcer" which may be used.

Conflicts of interest සංස්කරණය

Administrators must not block users with whom they are engaged in a content dispute; instead, they should report the problem to other administrators. Administrators should also be aware of potential conflicts of interest involving pages or subject areas with which they are involved.

Cool-down blocks සංස්කරණය

Blocks intended solely to "cool down" an angry user should not be used, as they often have the opposite effect. However, an angry user who is also being disruptive can be blocked to prevent further disruption.

Recording in the block log සංස්කරණය

Blocks should not be used solely for the purpose of recording warnings or other negative events in a user's block log. The practice, typically involving very short blocks, is often seen as punitive and humiliating. Bureaucrats occasionally make an exception to provide a link to the prior block log of a user who has undergone a username change.

Very brief blocks may be used in order to record, for example, an apology or acknowledgment of mistake in the block log in the event of a wrongful or accidental block, unless the original block has not yet expired (in which case the message may be recorded in the unblocking reason).

Explanation of blocks සංස්කරණය

Blocking is a serious matter. The community expects that blocks will be made with good reasons only, based upon reviewable evidence and reasonable judgment, and that all factors that support a block are subject to independent peer review if requested.

Notifying the blocked user සංස්කරණය

Administrators must supply a clear and specific block reason which indicates why a user was blocked. Block reasons should avoid the use of jargon as much as possible so that blocked users may better understand them. Administrators should also notify users when blocking them by leaving a message on their user talk page unless they have a good reason not to. It is often easier to explain the reason for a block at the time than it is to explain a block well after the fact.

When implementing a block, a number of pro forma block reasons are available in a drop-down menu; other or additional reasons can also be added. Users can be notified of blocks and block reasons using a number of convenient template messages—see Category:User block templates and Wikipedia:Template messages/User talk namespace.

Other important information සංස්කරණය

If there are any specific recommendations or circumstances that a reviewing administrator would need to know, or which may help to avoid administrator disputes upon review of a block, the blocking administrator should consider including this information in the block notice. For example:

 • When there is information or evidence that may not be obvious, may not be fully appreciated, or may otherwise be relevant.
 • Prior endorsement that if any administrator wishes to unblock, or there is consensus for it, they may without consulting the blocking administrator.
 • Suggested conditions for an unblock.

රහස්‍ය සාක්ෂි සංස්කරණය

If a user needs to be blocked based on information that will not be made available to all administrators, that information should be sent to the Arbitration Committee or a Checkuser or oversighter for action. These editors are qualified to handle non-public evidence, and they operate under strict controls. The community has rejected the idea of individual administrators acting on evidence which cannot be peer-reviewed.

An exception is made for administrators who hold Checkuser or Oversight privileges; such administrators may block users based on non-public information revealed through the checkuser tool, or edits of the blocked user deleted via oversight, as such an administrative action is generally viewed to be made in the user's capacity as an oversight or checkuser, although the action itself is an administrative one. All such blocks are subject to direct review by the Arbitration Committee.

Contact details: individual Checkusers and Oversighters are listed on the relevant pages; they can also be contacted via the functionaries mailing list (eg, if in doubt who to contact).

Unblocking or shortening of a block is most common when a blocked user appeals a block. An uninvolved administrator acting independently reviews the circumstances of the block, their prior conduct, and other relevant evidence, along with any additional information provided by the user and others, to determine if the unblock request should be accepted. Common reasons include: the circumstances have changed, a commitment to change is given, or there was a clear mistake.

Unblocking will almost never be acceptable:

Each of these may lead to sanctions for misuse of administrative tools—possibly including desysopping—even for first time incidents.

There is no limit to the number of unblock requests that a user may issue. However, disruptive use of the unblock template may prompt an administrator to remove the blocked user's ability to edit their talk page. In this case, a block may still be appealed by emailing unblock-en-l@lists.wikimedia.org or contacting the ban appeals subcommittee.

Block reviews සංස්කරණය

As part of an unblock request, uninvolved administrators may discuss a block, and the blocking administrator is often asked to review or discuss the block, or provide further information. (see Information provided by blocking administrator.)

Since administrators are strongly discouraged from reversing one another's blocks, it is of particular importance that blocking admins respond to good-faith requests to review blocks they have made. Similarly, administrators who perform independent reviews of unblock requests are expected to familiarize themselves with the full facts of the matter before marking the unblock request "declined."

ArbCom, Wikipedia:Requests for arbitration/Matthew Hoffman#Review and discussion of blocks

Except in cases of unambiguous error, administrators should avoid unblocking users without first attempting to contact the blocking administrator and discuss the matter with them. If the blocking administrator is not available, or if the administrators cannot come to an agreement, then a discussion at the administrators' noticeboard is recommended.

Administrators reviewing a block should consider that some historical context may not be immediately obvious. Cases involving sockpuppets, harassment, or privacy concerns are particularly difficult to judge. At times such issues have led to contentious unblocks. Where an uninformed unblock may be problematic, the blocking administrator may also wish to note as part of the block notice that there are specific circumstances, and that a reviewing administrator should not unblock without discussing the case with the blocking admin (or possibly ArbCom) in order to fully understand the matter. An example of such a note can be found here.

If a user claims they wish to contribute constructively but there are doubts as to their sincerity, the {{2nd chance}} template can be used to allow them to demonstrate how they will contribute to the encyclopedia should their unblock request be granted.

Altering block options සංස්කරණය

Administrators may unblock a user in order to re-block them with different blocking options selected, where that is necessary (for example, if a block on a registered account is causing significant collateral effects to a shared IP address or a blocked user is abusing the Special:Emailuser function). "Unblock to reblock" can also be useful if the block reason needs modifying for any reason, although the original reason will still be visible in the logs.

Temporary circumstances blocks සංස්කරණය

Some types of blocks are used in response to particular temporary circumstances, and should be undone once the circumstance no longer applies:

 • blocks on open or anonymous proxies should be undone once it is confirmed that they have been closed (but be aware some open proxies may be open only at certain times, so careful checking may be needed that it really is apparently no longer in use that way);
 • blocks of unapproved or malfunctioning bots should be undone once the bots gain approval or are repaired;
 • blocks for making legal threats should be undone once the threats are confirmed as permanently withdrawn and no longer outstanding.

Temporary circumstances unblocks සංස්කරණය

A user may be temporarily and conditionally unblocked in order to respond to a discussion regarding the circumstances of their block. Such temporary and conditional unblocks are made on the understanding that the user may not edit any pages (besides their user talk page) except the relevant discussion page(s) explicitly specified by the unblocking admin. The user is effectively banned from editing any other pages, and breaching this ban will be sanctioned appropriately. When the discussion concludes, the block should be reinstated unless there is a consensus to overturn the block.

Checkuser blocks සංස්කරණය

Administrators should not undo or alter any block that is specifically called a "Checkuser" block without first consulting a Checkuser.[1]

Dealing with off-wiki block requests සංස්කරණය

Administrators who use Wikipedia-related IRC channels are reminded that, while these channels have legitimate purposes, discussing an issue on IRC necessarily excludes those editors who do not use IRC from the discussion (and excludes almost all non-administrators from the discussion if it takes place in #wikipedia-en-admins), and therefore, such IRC discussion is never the equivalent of on-wiki discussion or dispute resolution. Consensus about blocks or other subjects should not be formed off-wiki.

As the practice of off-wiki "block-shopping" is strongly discouraged, and that except where there is an urgent situation and no reasonable administrator could disagree with an immediate block (e.g. ongoing vandalism or serious BLP violations), the appropriate response for an administrator asked on IRC to block an editor is to refer the requester to the appropriate on-wiki noticeboard.

Education and warnings සංස්කරණය

Everyone was new once, and most of us made mistakes. That's why when we welcome newcomers, we are patient with them, and assume that most people who work on the project are trying to help it, not hurt it. We also ask that newcomers make an effort to learn about our policies and guidelines so that they can learn how to avoid making mistakes. Before a block is imposed, efforts should be made to educate the user about our policies and guidelines, and to warn them when their behaviour conflicts with our policies and guidelines. A variety of template messages exist for convenience, although purpose-written messages are often preferable.

However, note that warnings are not a prerequisite for blocking. Administrators should generally ensure that users who are acting in good faith are aware of policies and are given reasonable opportunity to adjust their behavior before blocking. On the other hand, users acting in bad faith, whose main or only use is forbidden activity (sockpuppetry, vandalism, and so on), do not require any warning and may be blocked immediately.

Implementing blocks සංස්කරණය

Technical instructions on how to block and unblock, and information on the blocking interface, is available at m:Help:Block and unblock. The following is advice specifically related to blocking and unblocking on Wikipedia.

IP address blocks සංස්කරණය

In addition to the advice below, there are special considerations to take into account when blocking IP addresses. IP address blocks can affect many users, and IPs can change. Users intending to block an IP address should at a minimum check for usage of that address, and consider duration carefully. IP addresses should rarely, if ever, be blocked indefinitely.

Collateral damage සංස්කරණය

When an IP range is blocked, other users who also use that range may be unintentionally affected. If you propose to block a significant IP range, especially for a significant time, consider asking a user with checkuser access to check for collateral damage on that range—that is, for the presence of other users who may be unintentionally affected by the range block. They may be able to be given IP block exemption so they will not be affected.

See the above links for more.

Duration of blocks සංස්කරණය

The purpose of blocking is prevention, not punishment. The duration of blocks should thus be related to the likelihood of a user repeating inappropriate behavior. Longer blocks for repeated and high levels of disruption is to reduce administrative burden; it is under presumption that such users are likely to cause frequent disruption or harm in future. Administrators should consider:

 • the severity of the behavior;
 • whether the user has engaged in that behavior before.

Blocks on shared or dynamic IP addresses are typically shorter than blocks on registered accounts or static IP addresses made in otherwise similar circumstances, to limit side-effects on other users sharing that IP address.

While the duration of a block should vary with the circumstances, there are some broad standards:

 • incidents of disruptive behaviour typically result in 24 hours blocks, longer for successive violations;
 • accounts used primarily for disruption may be blocked indefinitely without warning;
 • protective blocks typically last as long as protection is necessary, often indefinitely.

Indefinite blocks සංස්කරණය

An indefinite block is a block that does not have a fixed duration. Indefinite blocks are usually applied when there is significant disruption or threats of disruption, or major breaches of policy. In such cases an open-ended block may be appropriate to prevent further problems until the matter can be resolved by discussion.

If no administrator is willing to lift the block, the blocked user is effectively considered to have been banned by the community. In less extreme cases, however, the more usual desired outcome is a commitment to observe Wikipedia's policies and—if unblocked—to refrain from the problematic conduct in future.

Setting block options සංස්කරණය

There are several options available to modify the effect of blocks, which should be used in certain circumstances.

 • autoblock will prevent contributors from contributing on the IP address that the blocked user was using, and should typically be disabled when blocking unapproved or malfunctioning bots (so as not to block the bot's operator, or other bots using that IP), though it should be enabled when blocking malicious bots. (This feature is enabled by default.)
 • prevent account creation will prevent accounts from being created by the account; if autoblock is enabled, it will also prevent accounts from being created on the IP address that the blocked user was using. It should typically be disabled when blocking accounts with inappropriate names (to allow the user to create an account with an appropriate name), though it should be enabled when blocking bad-faith names (for example, clear attacks on other users) or vandalism-only accounts.
 • block e-mail will disable the user from accessing Special:Emailuser for the duration of the block. This option should not be used by default when blocking an account, but rather it should only be used in cases of abuse of the "email this user" feature (still, in instances when an admin feels email abuse is extremely likely, they may use their discretion). When enabled, efforts should be taken to ensure that the user's talk page remains unprotected and that the user is aware of other avenues (such as the unblock-en-l mailing list) through which he can discuss the block.
 • Allow this user to edit own talk page while blocked if unchecked will prevent the blocked user from editing their own talk page, including requesting unblock. This option should not be unchecked by default; editing of the user's talk page should only be disabled in the case of continued abuse of the talk page.

The most common types of blocks when blocking an IP are commonly known as a soft block (autoblock disabled, account creation not disabled, blocking only anonymous users enabled) which block anonymous users but allow editing by registered users when logged in (commonly used when blocking shared IP addresses); soft block with account creation disabled (same but account creation disabled) used in most cases where vandalism or disruption is occurring via registered accounts; and hard block, which disables all editing whether logged in or not, other than administrators and other IP-block exempt users – used when the level of vandalism or disruption via creation of "throwaway" accounts is such that editing from the IP is to be prevented other than after individual checking of requests. Open proxies are hard blocked upon detection.

 1. Arbitration Committee's resolution on the matter

Related information සංස්කරණය