ඉහත විවාදය අවසන් කොට ඇත. කරුණාකර එය වෙනස් නොකරන්න. ඉහත සංයුතියට අමතරව අඩංගු කිරීමට ඇති දෑ අදාළ සාකච්ඡා පිටුවට ඇතුලත් කරන්න.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Archive_bottom&oldid=595075" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි