නොවැම්බර් 13: ශුද්ධවූ ජෝන් ක්‍රිසොස්ටොම් තුමාගේ මංගල්‍යය දිනය (ක්‍රිස්තියානි ආගම)

  • 1989 – ශ්‍රී ලංකාවේ කැරලි නායක රෝහණ විජේවීර පොලිස් වෙඩිපහරකින් මරණයටපත්වීම.

තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 12 නොවැම්බර් 13 නොවැම්බර් 14