පිටුවේ ඉතිහාසය

2 ජූනි 2020

13 අප්‍රේල් 2020

9 සැප්තැම්බර් 2019

12 ජූනි 2019

11 ජූනි 2019

23 අප්‍රේල් 2019

26 ජූනි 2017

25 ජූනි 2017

8 ජූනි 2017

25 අගෝස්තු 2011

18 සැප්තැම්බර් 2010

17 අගෝස්තු 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/සිංහල_ඉලක්කම්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි