2 වන සහස්‍රවර්ෂය

සහශ්රවර්ෂය
(2nd millennium වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

2 වන සහස්‍රවර්ෂය (ඉංග්‍රීසි:  second millennium) යනු Anno Domini හෝ Common Era ක්‍රමය යටතේ වසර 1001 සිට වසර 2000 දක්වා දිවෙන කාලය වේ (11 වන සිට 20 වන දක්වා සියවස්; තාරකාවිද්‍යාවේ දී: JD 2086667.52451909.5[1]).

සහශ්‍රවර්ෂය:
සියවස්:
European colonization of the AmericasAmerican RevolutionIslamic conquest of ConstantinopleBlack DeathNapoleon BonaparteTelephoneAirplaneApollo 11World War IILight BulbGutenberg Bible
From top left, clockwise: in 1492, Christopher Columbus reaches North America, opening the European colonization of the Americas; the American Revolution, one of the late 1700s Enlightenment-inspired Atlantic Revolutions; the Ottoman conquest of Constantinople; the Atomic Bomb from World War II; an alternate source of light, the light bulb; for the first time, a human being sets foot on the moon in 1969 during the Apollo 11 moon mission; airplanes enable widespread air travel; Napoleon Bonaparte, in the early 19th century, affects France and Europe with expansionism, modernization, and nationalism; Alexander Graham Bell's telephone; in 1348, the Black Death kills in just two years over 100 million people worldwide, and over half of Europe. (Background: An excerpt from the Gutenberg Bible, the first major book printed in the West using movable type, in the 1450s)


සියවස් සහ දශක

සංස්කරණය
11th century 1000s 1010s 1020s 1030s 1040s 1050s 1060s 1070s 1080s 1090s
12th century 1100s 1110s 1120s 1130s 1140s 1150s 1160s 1170s 1180s 1190s
13th century 1200s 1210s 1220s 1230s 1240s 1250s 1260s 1270s 1280s 1290s
14th century 1300s 1310s 1320s 1330s 1340s 1350s 1360s 1370s 1380s 1390s
15th century 1400s 1410s 1420s 1430s 1440s 1450s 1460s 1470s 1480s 1490s
16th century 1500s 1510s 1520s 1530s 1540s 1550s 1560s 1570s 1580s 1590s
17th century 1600s 1610s 1620s 1630s 1640s 1650s 1660s 1670s 1680s 1690s
18th century 1700s 1710s 1720s 1730s 1740s 1750s 1760s 1770s 1780s 1790s
19th century 1800s 1810s 1820s 1830s 1840s 1850s 1860s 1870s 1880s 1890s
20th century 1900s 1910s 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s 1970s 1980s 1990s
21st century 2000s 2010s 2020s 2030s 2040s 2050s 2060s 2070s 2080s 2090s

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය
  1. "Julian Day Number from Date Calculator". High accuracy calculation for life or science.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=2_වන_සහස්‍රවර්ෂය&oldid=541764" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි