ක්‍රිස්තු වර්ෂ 20වන සියවස

(20 වන සියවස වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

20වන සියවස යනු, 1901 ජනවාරි 1 දින[1] සහ 2000 දෙසැම්බර් 31 අතර [2], එම දින දෙකද ඇතුළු කාලය විය.

සහශ්‍රය: 2 වන සහශ්‍රවර්ෂය
සියවස්:
දශක: 1900ගණන් 1910ගණන් 1920ගණන් 1930ගණන් 1940ගණන්
1950ගණන් 1960ගණන් 1970ගණන් 1980ගණන් 1990ගණන්
ප්‍රවර්ග: උපත්මරණ
සංස්ථාපනයන්විසංස්ථාපනයන්
ඇපලෝ 17 සිට පෘථිවිය පෙනුනු ආකාරය. 20වන සියවසෙහි දෙවන අර්ධය තුල මානව වර්ගයාගේ පළමු අභ්‍යාවකාශ ගවේෂණය සිදුවිය.


ආශ්‍රිතසංස්කරණය