සියවස

(Redirected from සියවස්)

සියවසක් යනු, වසර සියයකි. සිංහල සහ අනෙකුත් බොහෝ භාෂා භාවිතයෙන් සියවස් නම් කෙරෙනුයේ ක්‍රමසූචක ලෙසිනි (නිද. "ක්‍රිව/පොයු 7 වන සියවස ").