සියම් නිකායේ මල්වතු පාර්ශවය

(සියම් නිකායයේ මල්වතු විහාර පාර්ශවය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
මල්වතු පාර්ශවය
ආගමික වර්ගයබෞද්ධ
අනුබද්ධථේරවාද
නිර්මාතෘසරණංකර සංඝරාජ හිමි
ප්‍රධානියාතිබ්බටුවාවේ සුමංගල හිමි
අනු ප්‍රධානීන්වැරසැර රඹුක්වැල්ලේ ධම්මරක්ෂිත හිමි
නියංගොඩ විජිතසිරි හිමි
ප්‍රධානීන්ගේ ගෞරව නාමයමහානාහිමි
නිකායසියම්
මූලස්ථානයමල්වතු විහාරය

මහානාහිමිවරු සංස්කරණය

නම කාල පරිච්ඡේදය
තිබ්බටුවාවේ බුද්ධරක්ඛිත හිමි 1753 - 1773
මැදවල ශ්‍රී ආනන්ද මහනාහිමි 1773 - 1774
දරමිටිපොල ධම්මරක්ඛිත හිමි 1774 - 1787
මොරතොට ශ්‍රී ධම්මක්ඛන්ධ මහනාහිමි 1787 - 1811
කොබ්බෑකඩුවේ ශ්‍රීනිවාස මහනාහිමි 1811 - 1819
වැලිවිට ශ්‍රී සරණංකර මහනාහිමි 1819 - 1822
ගම්මුල්ලේ ශ්‍රී සුමන මහනාහිමි 1822 - 1825
කොටිකාපොල ශ්‍රී සෝභිත මහනාහිමි 1825 - 1826
කන්දෙගෙදර ශ්‍රී රේවත මහනාහිමි 1826 - 1829
ගල්ගිරියාවේ ශ්‍රී ධර්මරක්ෂිත මහනාහිමි 1829 - 1850
පරකුඹුරේ ශ්‍රී විපස්සි මහනාහිමි 1850 - 1862
මැදගම ශ්‍රී දේවමිත්ත මහනාහිමි 1862 - 1877
හිප්පොල ශ්‍රී සෝභිත මහනාහිමි 1877 - 1893
තිබ්බටුවාවේ ශ්‍රී සුමංගල මහනාහිමි 1893 - 1913
ගල්ගිරියාවේ ශ්‍රී බුද්ධරක්ෂිත මහනාහිමි 1913 - 1919
අමුණුගම ශ්‍රී පියදස්සි මහනාහිමි 1919 - 1924
අඹන්වැල්ලේ ශ්‍රී සුමංගල මහනාහිමි 1924 - 1927
පහමුණේ ශ්‍රී සුමංගල මහනාහිමි 1927 - 1945
රඹුක්වැල්ල සෝභිත හිමි 1946 - 1955
වැලිවිට සරණංකර හිමි 1955 - 1956
පූරිජ්ජල සරණංකර හිමි 1956 - 1963
අමුණුගම විපස්සි හිමි 1964 - 1969
මඩුගල්ලේ ශ්‍රී ධම්මසිද්ධි හිමි 1969-1973
සිරිමල්වත්තේ ආනන්ද හිමි 1973 - 1989
රඹුක්වැල්ලේ විපස්සි හිමි 1989 - 2004
තිබ්බටුවාවේ සුමංගල හිමි 2004 -වත්මන්

ආශ්‍රිත ලිපි සංස්කරණය