විකිපීඩියා:මකා දැමීමට ඇති ගොනු

(විකිපීඩියා:Files for deletion වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
මෙම ලිපිය සර්වසම තේරුම ලබාදෙන අයුරින් සිංහල බසට පරිවර්ථනය අවශ්‍යවඇත. ඒසඳහා දායකවන්න.
(විකි ප්‍රජාවේ එකඟතාව නොමැතිව කරුණු එක්කිරීම, ඉවත්කිරීම හෝ වෙනස්කිරීම නොකලයුතුය.)

Files for deletion


Files for deletion (FfD) is for listing images and other media files which are unneeded. Files that have been listed here for more than 7 days are eligible for deletion if either a consensus to do so has been reached or no objections to deletion have been raised. To quote the non-free content criteria, "it is the duty of users seeking to include or retain content to provide a valid rationale; those seeking to remove or delete it are not required to show that one cannot be created — see burden of proof." For undeletion requests, first contact the administrator who deleted the file. If you are unable to resolve the issue with that administrator, the matter should be brought to deletion review.

If you have questions if something should be deleted, consider asking at Media Copyright Questions.

Examples of what you may request here


 • Obsolete - The file has been replaced by a better version.
 • Orphan - The file is not used on any pages in Wikipedia.
 • Unencyclopedic - The file doesn't seem likely to be useful in any Wikimedia project.
 • Low quality - The file is of an extremely low resolution, distorted, or has other physical image quality concerns.
 • Copyright violation - The file might be used in violation of copyright.
 • NFCC violation - The file is used under a claim of fair use but does not meet the requirements.
Search from deletion requests:

What not to list here

සංස්කරණය

I. For speedy deletion candidates, do not use this page; instead use {{db|reason}}. See the criteria for speedy deletion. These are: duplicates (where both files are on Wikipedia), thumbnails, broken files, non-existent files, non-commercial, "by permission" files and files which are not an image, sound file or video clip and have no encyclopedic use.

II. Files that have no source, or have an unknown copyright, or are unused or replaceable non-free, or are non-free without rationale can be marked so that they will be deleted after a week, and should not be listed on this page. Add one of the following to the file page:

 1. {{subst:nsd}} if a file has no source indicated
 2. {{subst:nld}} if a file has a source but no licensing information
 3. {{subst:orfud}} if a file has a non-free copyright tag but isn't used in any articles
 4. {{subst:rfu}} if a file has a non-free copyright tag but could be replaced by a free file
 5. {{subst:dfu|reason}} if a file has a non-free copyright tag but the rationale isn't sufficient or is disputed
 6. {{subst:frn}} if a file has no non-free use rationale

If the source or licensing information of an image marked as being freely licensed is disputed, please list the file on Possibly unfree files

III. Redundant or duplicate files do not have to be listed here. Please use

 1. {{isd|Full name of file excluding the "File:" prefix}} for speedy deletion if the other file is on Wikipedia, not on Commons
 2. {{subst:ncd|image name on Commons}} if the file now exists on Commons, or {{subst:ncd}} for files with the same name on Commons. (Don't nominate protected images, they are usually locally uploaded and protected since they are used in an interface message or in a highly used template, thus they are high-risk.)

IV. For blatant copyright infringements, use speedy deletion by tagging the file {{db-f9}}

V. Suspected copyright violations shouldn't be listed here.

 1. If a file is listed as public domain or under a free license, but lacks verification of this (either by an OTRS ticket number or a notice on the source website), tag it as {{subst:npd}}.
 2. For other suspected copyright infringements or licensing issues, use Wikipedia:Possibly unfree files.

VI. Files that are hosted on Wikimedia Commons cannot be deleted via this process. Please use the Commons deletion page instead.

VII. If a file is appropriately licensed and could be usable elsewhere, consider copying it to the Wikimedia Commons instead of listing it for deletion. Once copied to the Commons, it is eligible for speedy deletion per criteria 8 for files.

VIII. If you are the uploader of the image, tag it with {{db-author}}.

Instructions for listing files for deletion

To list a file:

1
Edit the file page.

Add {{ffd|log=2024 ජූනි 20}} to the file page.

2
Create its FfD subsection.

Follow this edit link and list the file using {{subst:ffd2|File_name.ext|Uploader= |Reason= }} ~~~~

Leave the subject heading blank.

If the file has been replaced by another file, name the file that replaced it in your reason for deletion. Refer below for a list of other common reasons.

For listing additional files with the same reason, edit the first file section and use {{subst:ffd2a|File_name.ext|Uploader= }}

3
Give due notice.

Inform the uploader by adding a message to their talk page using {{subst:fdw|File_name.ext}}

 • Remember to replace "File_name.ext" with the name of the image or media
 • For multiple images by the same user, use {{subst:fdw-multi|First_file.ext|Second_file.ext|Third_file.ext}} ~~~~ (can handle up to 26)

If the image is in use, also consider adding {{ifdc|File_name.ext|log=2024 ජූනි 20}} to the caption(s), or adding a notice to the article talk pages.

State the reasons why the file should be deleted. Some common reasons are:

 • Obsolete - The file has been replaced by a better version. Indicate the new file name (often abbreviated OB)
 • Orphan - The file is not used on any pages in Wikipedia. (If the file is only available under "fair use", please use {{subst:orfud}} instead). Please consider moving "good" free licensed files to Commons rather than outright deleting them, other projects may find a use for them even if we have none; you can also apply {{Copy to Wikimedia Commons}} . (often abbreviated OR, not to be confused with original research which generally doesn't apply to images)
 • Unencyclopedic - The file doesn't seem likely to be useful in this encyclopedia (or for any Wikimedia project). Images used on userpages should generally not be nominated on this basis alone unless the user is violating the Wikipedia:What Wikipedia is not policy by using Wikipedia to host excessive amounts unencyclopedic material (most commonly private photos). (often abbreviated UE)
 • Low quality - The image is of an extremely low resolution, distorted, or has other physical image quality concerns. (often abbreviated LQ)
 • Copyright violation - The file might be used in violation of copyright. (often abbreviated CV)

These are not the only "valid" reasons to delete a file. Any properly explained reason can be used. The above list comprises the most common and uncontroversial ones.

Since abbreviated deletion reasons will not be familiar to most Wikipedians, especially newbies, please consider using full words. A few extra keystrokes now can save paragraphs of explanation to a panicked uploader wondering what's wrong with their image.

If you remove a file from an article, list the article from which you removed it so there can be community review of whether the file should be deleted. This is necessary because file pages do not remember the articles on which the file were previously used.

Administrator instructions


To force the server to update this page immediately, purge the cache.

Instructions for discussion participation

සංස්කරණය

In responding to the deletion nomination, consider adding your post in the format
* '''View''' - Reasoning ... -- ~~~~
where "Delete", "Keep", "Comment", or something else may replace "View". In posting their reasoning, many editors use abbreviations and cite to the following:

Remember that polling is not a substitute for discussion. Wikipedia's primary method of determining consensus is through editing and discussion, not voting. Although editors occasionally use straw polls in an attempt to test for consensus, polls or surveys sometimes impede rather than assist discussion. They should be used with caution, and are no more binding than any other consensus decision.

Instructions for closing discussions

සංස්කරණය

Nominations should be processed for closing after being listed for 7 days following the steps here.

The following discussions are more than 7 days old and are pending processing by an administrator:

For older nominations, see the archives.


Recent nominations

සංස්කරණය

විකිපීඩියා:Files for deletion/2024 ජූනි 14 විකිපීඩියා:Files for deletion/2024 ජූනි 15 විකිපීඩියා:Files for deletion/2024 ජූනි 16 විකිපීඩියා:Files for deletion/2024 ජූනි 17 විකිපීඩියා:Files for deletion/2024 ජූනි 18 විකිපීඩියා:Files for deletion/2024 ජූනි 19 විකිපීඩියා:Files for deletion/2024 ජූනි 20

Today is ජූනි 20 2024. Put new nominations in Wikipedia:Files for deletion/2024 ජූනි 20 -- This page doesn't exist yet, please create it.

If the current date's page has been started without the header, apply {{subst:Ffd log}} to the top of the day's page.

Please ensure "===ජූනි 20===" is at the very top of the new page so that internal page links from the main Files for deletion page (the one you're on now) work.