සැකිල්ල:ප්‍රකාශන අයිතිය කඩ කිරීම

(සැකිල්ල:Copyvio වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

{{ප්‍රකාශන අයිතිය උල්ලංඝනය |url= |month = අප්‍රේල් |day = 15 |year = 2024 |time = 18:55 |timestamp = 20240415185548}}