සැකිල්ල:ප්‍රකාශන අයිතිය කඩ කිරීම

(සැකිල්ල:Copyvio වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

{{ප්‍රකාශන අයිතිය උල්ලංඝනය |url= |month = අගෝස්තු |day = 19 |year = 2022 |time = 02:03 |timestamp = 20220819020301}}