සැකිල්ල:මකාදැමුම සඳහා ලිපි

(සැකිල්ල:Afd වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This template will categorise articles into Category:Articles for deletion. This template is a self-reference and so is part of the Wikipedia project rather than the encyclopedic content.

This template should always be substituted onto pages it appears on, because it requires that the {{PAGENAME}} variable be substituted. (This is so that the link to the AFD discussion does not break when the page is renamed during AFD discussions.) If this template is not substituted, a warning message will be shown instead.

This template results in 3 lines of wikitext that make use of {{AfDM}}.

Usageසංස්කරණය

For proposed deletion, use {{proposed deletion}} or {{prod}}. WP:PROD takes load off WP:AFD and should always be used instead, if reasonable.

{{subst:article for deletion}} or {{subst:afd}}

This template will place a notice that the page has been nominated for deletion. It should be placed at the top of the page and substituted.

{{subst:afd|Weather in London}}
{{subst:afd|Weather in London (2nd nomination)}}

The parameter will link to a specific AFD discussion sub-page. Use this for linking multiple articles to a single AFD discussion page (bulk nominations) or for re-nominations of articles that have already been nominated for deletion before. (For the latter purpose, the {{afdx}} template can also be used. )

See alsoසංස්කරණය