ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය, කොළඹ

ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය යනු, ශ්‍රී ලංකාවේ, කොළඹ පිහිටි, කතෝලික අධ්‍යාපනික ආයතනයකි.

ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය

ඉන් ස්කියෙන්ටියා එට් විර්ටූටෙ
දැනුම සහ සදාචාරය ලැබගැනුම සඳහා
පිහිටීම
ටී. බී. ජයා මාවත, කොළඹ 10
ශ්‍රී ලංකාව ශ්‍රී ලංකාව
තොරතුරු
වර්ගය අර්ධ-රජයේ
ආගමික අනුබැඳිය රෝමානු කතෝලික
පිහිටුවන ලද්දේ 2 මාර්තු 1896
Rector ගරු ට්‍රැවිස් ගේබ්‍රියල් පියතුමා
Staff 450
ශ්‍රේණි 1 සිට 13 වසර දක්වා දේශීය විෂය නිර්දේශ

ලන්ඩන් උසස් පෙල පංති

ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය පිරිමි
Age 5 to 19
වර්ණය(න්) නිල් සහ සුදු

        

වෙබ් අඩවිය