භූගෝලීය ඛණ්ඩාංක පද්ධතිය

(Geographic coordinate system වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)