භූගෝලීය ඛණ්ඩාංක පද්ධතිය

Map of Earth showing lines of latitude (horizontally) and longitude (vertically), Eckert VI projection; large version (pdf, 3.12MB)

භාහිර සබැඳි

සංස්කරණය