වි.ජ.මු. ලොකුබණ්ඩාර

ශ්‍රී ලාංකික දේශපාලඥ හා පාර්ලිමේන්තු කථානායක (1941-2021)

සාමාන්‍ය වශයෙන් වි.ජ.මු.ලොකුබණ්ඩාර ලෙසින් හැඳින්වෙන, විජෙසිංහ ජයවීර මුදියන්සේලාගේ ලොකුබණඩාර (ඉංග්‍රීසි:Wijesinghe Jayaweera Mudiyanselage Lokubandara ), යනු වර්තමානයේ සබරගමුව පළාතෙහි ආණ්ඩුකාරවරයා වන අතර ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුවේ හිටපු කථානායක විය.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වි.ජ.මු._ලොකුබණ්ඩාර&oldid=260022" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි