මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

13 පෙබරවාරි 2021

3 ජනවාරි 2021

6 දෙසැම්බර් 2020

13 නොවැම්බර් 2020

10 සැප්තැම්බර් 2020

7 සැප්තැම්බර් 2020

21 ජූලි 2020

3 ජූනි 2020

19 නොවැම්බර් 2019

9 අගෝස්තු 2019

16 ජූලි 2019

16 දෙසැම්බර් 2018

10 දෙසැම්බර් 2018

2 දෙසැම්බර් 2018

8 ඔක්තෝබර් 2018

22 අගෝස්තු 2018

20 අගෝස්තු 2018

18 අගෝස්තු 2018

17 අගෝස්තු 2018

16 අගෝස්තු 2018

2 අගෝස්තු 2018

4 ජූලි 2018

31 මැයි 2018

22 මැයි 2018

20 මැයි 2018

15 පෙබරවාරි 2018

11 පෙබරවාරි 2018

1 පෙබරවාරි 2018

4 දෙසැම්බර් 2017

27 නොවැම්බර් 2017

7 නොවැම්බර් 2017

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Rsekanayake" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි