මම ඒ කියා ඇති ආකාරයට කටයුතු කරන්නම්... මමත් ඒ ගැන ලියන්න කැමැත්තෙන් ඉන්නේ බලමු නිවාඩුව ලියන්න උත්සාහ කරන්නම්....ස්තුතියි ඔබගේ උපදෙස්වලට— ඉදිරියෙහි දැක්වෙන අත්සන නොයෙදූ පරිකථනය එල්ලේ (සාකච්ඡාවදායකත්ව) විසින් 21:06, 25 නොවැම්බර් 2015‎ හිදී එක් කර ඇත

who is the officer signing on behalf of The organizing committee-WikiConference India 2023 .

සංස්කරණය

I noticed that the massage you signed on behalf of the institute did not include your name in addition to your rank. I was wondering if there was a specific reason for this, or if it was simply an oversight. In my experience, it is generally considered proper for an officer to include both their name and their rank when signing a letter on behalf of on behalf of The organizing committee-WikiConference India 2023 . This helps to provide a complete and clear understanding of the officer's identity and position to the recipient of the letter.

In some rare cases, it may be appropriate for the officer to only include their rank, such as if the rank itself conveys sufficient authority or if the officer is well-known to the recipient. However, it is generally a good idea to include both the name and the rank in order to provide a complete and clear understanding of the officer's identity and position. RsEkanayake 09:50, 22 දෙසැම්බර් 2022 (යූටීසී)Reply