මම ඒ කියා ඇති ආකාරයට කටයුතු කරන්නම්... මමත් ඒ ගැන ලියන්න කැමැත්තෙන් ඉන්නේ බලමු නිවාඩුව ලියන්න උත්සාහ කරන්නම්....ස්තුතියි ඔබගේ උපදෙස්වලට— ඉදිරියෙහි දැක්වෙන අත්සන නොයෙදූ පරිකථනය එල්ලේ (සාකච්ඡාවදායකත්ව) විසින් 21:06, 25 නොවැම්බර් 2015‎ හිදී එක් කර ඇත