මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

30 දෙසැම්බර් 2011

24 ජනවාරි 2011

6 ජනවාරි 2011

31 දෙසැම්බර් 2010

28 දෙසැම්බර් 2010

27 දෙසැම්බර් 2010

23 දෙසැම්බර් 2010

20 දෙසැම්බර් 2010

1 දෙසැම්බර් 2010

30 නොවැම්බර් 2010

29 නොවැම්බර් 2010

25 නොවැම්බර් 2010

21 නොවැම්බර් 2010

17 නොවැම්බර් 2010

16 නොවැම්බර් 2010

8 ජනවාරි 2009

7 ජනවාරි 2009

5 ජනවාරි 2009

30 දෙසැම්බර් 2008

29 දෙසැම්බර් 2008

27 දෙසැම්බර් 2008

26 දෙසැම්බර් 2008

20 දෙසැම්බර් 2008

19 දෙසැම්බර් 2008

8 දෙසැම්බර් 2008

3 දෙසැම්බර් 2008

27 නොවැම්බර් 2008

22 නොවැම්බර් 2008

14 නොවැම්බර් 2008

11 නොවැම්බර් 2008

9 නොවැම්බර් 2008

1 නොවැම්බර් 2008

30 ඔක්තෝබර් 2008

27 ඔක්තෝබර් 2008

9 ඔක්තෝබර් 2008

28 සැප්තැම්බර් 2008

23 සැප්තැම්බර් 2008

19 සැප්තැම්බර් 2008

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Loveless" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි