සාමය (බහුරුත්හරණය)

සාමය යනු ශාන්තිය හෝ සහජීවනයයි. සාමය පහත අරුත්ද ගෙන දිය හැකිය:

See alsoසංස්කරණය


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සාමය_(බහුරුත්හරණය)&oldid=479294" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි