සංගීතමය උපකරණ සංඛ්‍යාංක අතුරු මුහුණත

මිඩී (/iconˈmɪdi/; සංගීතමය උපකරණ සංඛ්‍යාංක අතුරු මුහුණත) යනුවෙන් හදුන්වනු ලබන්නේ කර්මාන්ත- ප්‍රාමාණික ප්‍රොටෝකෝලයකි that enables electronic musical instruments (synthesizers, drum machines), computers and other electronic equipment (MIDI controllers, sound cards, samplers) to communicate and synchronize with each other. Unlike analog devices, MIDI does not transmit an audio signal — it sends event messages about pitch and intensity, control signals for parameters such as volume, vibrato and panning, cues, and clock signals to set the tempo. As an electronic protocol, it is notable for its widespread adoption throughout the music industry. MIDI protocol was defined in 1982.

නම්වල විස්තර සහ මිඩී නම්වල විස්තර.