මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

11 පෙබරවාරි 2013

17 දෙසැම්බර් 2012

15 දෙසැම්බර් 2012

14 දෙසැම්බර් 2012

30 නොවැම්බර් 2012

28 ඔක්තෝබර් 2012

7 ඔක්තෝබර් 2012

8 සැප්තැම්බර් 2012

25 අගෝස්තු 2012

16 මැයි 2012

15 මැයි 2012

14 මැයි 2012

11 මැයි 2012

10 මැයි 2012

5 මැයි 2012

29 අප්‍රේල් 2012

28 අප්‍රේල් 2012

25 අප්‍රේල් 2012

22 අප්‍රේල් 2012

1 අප්‍රේල් 2012

19 පෙබරවාරි 2012

27 ජනවාරි 2012

25 ජනවාරි 2012

11 දෙසැම්බර් 2011

19 සැප්තැම්බර් 2011

10 සැප්තැම්බර් 2011

9 සැප්තැම්බර් 2011

7 අගෝස්තු 2011

9 ජූලි 2011

4 ජූලි 2011

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/CocuBot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි