ආගන් යනු පරමාණුක ක්‍රමාංකය 18 වූ මූලද්‍රව්‍යයයි. එහි රසායනික සංකේතය Ar ය. ආගන් ඒක පරමාණුක වායුවකි. ආවර්තිතා වගුවේ VIII / 0 (8) කාණ්‍ඩයේ සිටී. ආගන් උච්ච වායුවකි. ආගන් හි ඉලෙට්‍රොනික වින්‍යාසය 2,8,8 වේ. ආවර්තය 3 වන අතර කාන්ඩය VIII / 0 වේ. අයනය නොසාදයි. ප්‍රධාන සංයුජතාව 0 වේ.

Argon, 00Ar
Vial containing a violet glowing gas
Argon
Appearancecolorless gas exhibiting a lilac/violet glow when placed in an electric field
Standard atomic weight Ar°(Ar)
Argon in the periodic table
Hydrogen Helium
Lithium Beryllium Boron Carbon Nitrogen Oxygen Fluorine Neon
Sodium Magnesium Aluminium Silicon Phosphorus Sulfur Chlorine Argon
Potassium Calcium Scandium Titanium Vanadium Chromium Manganese Iron Cobalt Nickel Copper Zinc Gallium Germanium Arsenic Selenium Bromine Krypton
Rubidium Strontium Yttrium Zirconium Niobium Molybdenum Technetium Ruthenium Rhodium Palladium Silver Cadmium Indium Tin Antimony Tellurium Iodine Xenon
Caesium Barium Lanthanum Cerium Praseodymium Neodymium Promethium Samarium Europium Gadolinium Terbium Dysprosium Holmium Erbium Thulium Ytterbium Lutetium Hafnium Tantalum Tungsten Rhenium Osmium Iridium Platinum Gold Mercury (element) Thallium Lead Bismuth Polonium Astatine Radon
Francium Radium Actinium Thorium Protactinium Uranium Neptunium Plutonium Americium Curium Berkelium Californium Einsteinium Fermium Mendelevium Nobelium Lawrencium Rutherfordium Dubnium Seaborgium Bohrium Hassium Meitnerium Darmstadtium Roentgenium Copernicium Nihonium Flerovium Moscovium Livermorium Tennessine Oganesson
Ne

Ar

Kr
ක්ලෝරීන්argonපොටෑසියම්
Groupgroup 18 (noble gases)
Periodperiod 3
Block  p-block
Electron configuration[Ne] 3s2 3p6
Electrons per shell2, 8, 8
Physical properties
Phase at STPgas
Melting point83.81 K ​(−189.34 °C, ​−308.81 °F)
Boiling point87.302 K ​(−185.848 °C, ​−302.526 °F)
Density (at STP)1.784 g/L
when liquid (at b.p.)1.3954 g/cm3
Triple point83.8058 K, ​68.89 kPa[1]
Critical point150.687 K, 4.863 MPa[1]
Heat of fusion1.18 kJ/mol
Heat of vaporization6.53 kJ/mol
Molar heat capacity20.85[2] J/(mol·K)
Vapor pressureසැකිල්ල:Center block
Atomic properties
Oxidation states0
ElectronegativityPauling scale: no data
Ionization energies
  • 1st: 1520.6 kJ/mol
  • 2nd: 2665.8 kJ/mol
  • 3rd: 3931 kJ/mol
  • (more)
Covalent radius106±10 pm
Van der Waals radius188 pm
Other properties
Natural occurrenceprimordial
Crystal structureface-centered cubic (fcc)
Face-centered cubic crystal structure for argon
Speed of sound323 m/s (gas, at 27 °C)
Thermal conductivity17.72×10−3  W/(m⋅K)
Magnetic orderingdiamagnetic[3]
Molar magnetic susceptibility−19.6×10−6 cm3/mol[4]
CAS Number7440-37-1
History
Discovery and first isolationLord Rayleigh and William Ramsay (1894)
Isotopes of argon v • [{{fullurl:Template:{{{template}}}|action=edit}} e] 
Template:infobox argon isotopes does not exist
Category ප්‍රවර්ගය: Argon
| references

මූලාශ්‍ර සංස්කරණය

  1. 1.0 1.1 සැකිල්ල:RubberBible92nd
  2. Shuen-Chen Hwang, Robert D. Lein, Daniel A. Morgan (2005). "Noble Gases". Kirk Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. Wiley. pp. 343–383. doi:10.1002/0471238961.0701190508230114.a01.
  3. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Lide, D. R., ed. (2005), CRC Handbook of Chemistry and Physics (86th ed.), Boca Raton (FL): CRC Press,  
  4. Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. pp. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ආගන්&oldid=251078" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි