කඨින ජලය

A tap showing considerable calcification left by the use of hard water.

කඨින ජලය හෙවත් කිවුල් වතුර යනු බොහෝ ජලය that has high ඛනිජ content (in contrast with මෘදු ජලය).

කඨිනත්‍වයEdit

ඛඨින ජල ප්‍රවර්ගEdit

තාවකාලික කඨිනත්‍වයEdit


ස්ථිර කඨිනත්‍වයEdit

මැනීමEdit

සෞඛ්‍ය ගැටළුEdit

මෘදුකරණයEdit

ක්‍රියාවලියEdit

සමට වන හානියEdit

ප්‍රාදේශීය තොරතුරුEdit

ඕස්ට්‍රේලියාවේ කඨින ජලයEdit

කැනඩාවේ කඨින ජලයEdit

එංගලංතයේ හා වේල්සයේ කඪින ජලයEdit

එක්සත් රාජධානියේ කඨින ජලයEdit

තරමක් කඨින ජලය, ටෙනසි, මහා විල්, ශාන්තිකර වයඹ, සහ ඇලස්කාව යන ප්‍රදේශයන්හී බොහෝ ගංගාවන්හී බහුල ලෙසින් හමු වෙති.

මේවාත් බලන්නEdit

මූලාශ්‍රEdit


බාහිර සබැදුම්Edit