විකිපීඩියා:නිබන්ධනය/ආකෘතිකරණය

හැඳින්වීම සංස්කරණය
කෙසේ කරමුද
  ආකෘතිකරණය  සබැඳි  මූලාශ්‍ර
උපන්‍යාසය
  සාකච්ඡා
පිටු
  සිතෙහි
තබා ගන්න
  ලියාපදිංචිය Wrap-up  

විකිපීඩියා ලිපියක් ආකෘතිකරණයට ලක් කිරීම සම්මත වදන් සැකසුමට වඩා වෙනස්ය. විකිපීඩියාව විසින් පිටුවක මූලිකාංග (උදා: සිරස්තලය) නිර්මාණය කිරීම සදහා විකි ටැග්ස් නමින් හැදින්වෙන කේත භාවිතා කරයි.

පහත සබැදි හරහා ඔබට එම උපදෙස් ලබාගත හැක.

විකිපීඩියා සබැඳි හා සමගින් නිබන්ධනය ඉදිරියට ගෙන යන්න