විකිපීඩියා:ගණිතමය යෙදීම්

මූලික ගණිත කර්ම

සංස්කරණය

එකතු කිරීම

සංස්කරණය
 
:<math>1 + 1 = 2\!</math>

අඩු කිරීම

සංස්කරණය
 
:<math>2 - 1 = 1\!</math>

ගුණ කිරීම

සංස්කරණය
 
:<math>3 \times 4 = 12</math>

පළමු ආකාරය :-

 
:<math>1 \div 2</math>

දෙවන ආකාරය :-

 
:<math>\frac 1 2</math>

තුන්වන ආකාරය :-

 
:<math>1/2 \ </math>

නිතර භාවිත වන ප්‍රකාශණ සහ සමීකරණ

සංස්කරණය

දශම භාවිතය

සංස්කරණය
: 
:<math>1.414\ </math>

 
:<math>1.414\cdots </math>
 
:<math>\sqrt {1} = 1</math>

 
:<math>\sqrt[3]{27}= 3 </math>

 
:<math>\sqrt[4]{64}= 3 </math>
 
:<math>3^2 = 9</math>
 
:<math>a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + ...}} </math>

 
<math>\textstyle{5 \div {1 \over 2} = 5 \times {2 \over 1} = 5 \times 2 = 10}</math>

ශ්‍රිත

සංස්කරණය
 
:<math>f(x) = \frac{1}{\pi (1 + x^2)}</math>

 
:<math> x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4 a c}}{2 a}</math>

 
 <math>f(x)=ax^2+bx+c \,\!</math>