මුලික දත්ත වගුව

සංස්කරණය

මුලික දත්ත වගුව සඳහා කේතනය

 {| class="wikitable"
 |-
 ! ශීර්ෂය 1
 ! ශීර්ෂය 2
 ! ශීර්ෂය 3
 |-
 | පළමු පේළිය , කුටි අංකය 1
 | පළමු පේළිය,කුටි අංකය2
 | පළමු පේළිය, කුටි අංකය3
 |-
 | දෙවන පේලිය,කුටි අංකය 1
 | දෙවන පේලිය, කුටි අංකය 2
 | දෙවන පේලිය, කුටි අංකය 3
 |}


ශීර්ෂය 1 ශීර්ෂය 2 ශීර්ෂය 3
පළමු පේළිය , කුටි අංකය 1 පළමු පේළිය,කුටි අංකය 2 පළමු පේළිය, කුටි අංකය 3
දෙවන පේලිය, කුටි අංකය 1 දෙවන පේලිය, කුටි අංකය 2 දෙවන පේලිය, කුටි අංකය 3

තොරතුරු වගුවක් නිරූපණය

සංස්කරණය
 {{Infobox University
 |name = University of Colombo
 |native_name =
 |image = [[Image:UoC_logo.gif|University of Colobmo Logo ]]
 |motto = ''बुद्धिः शर्वत्र भ्रजते''<br>(Buddhih Sarvatra Bhrajate ([[සංස්කෘත]]), 
 "Wisdom shines forth everywhere").
 |established = 1870/1921/1942/1967
 |vice_chancellor = Prof. T. Hettiarachchy
 |city = [[Colombo]]
 |country = [[Sri Lanka]]
 |undergrad = 9,000 
 |postgrad = 1,500
 |staff = 1,000
 |campus = Main, 50 acres (202,000 m²) <br>
 |website = [http://www.cmb.ac.lk/ www.cmb.ac.lk]
 }}
University of Colombo
University of Colobmo Logo
ආදර්ශ පාඨයबुद्धिः शर्वत्र भ्रजते
(Buddhih Sarvatra Bhrajate (සංස්කෘත),"Wisdom shines forth everywhere").
පිහිටුවන ලද්දේ1870/1921/1942/1967
උපකුලපතිProf. T. Hettiarachchy
පරිපාලන කාර්ය මණ්ඩලය1,000
උපාධි අපේක්ෂකයා9,000
පශ්චාත් උපාධි අපේක්ෂකයා1,500
පිහිටීමColombo, Sri Lanka
අධ්‍යයන මණ්ඩපMain, 50 acres (202,000 m²)
වෙබ් පිටුවwww.cmb.ac.lk
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විකිපීඩියා:වගු&oldid=252353" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි