ලියන්න, කියවන්න - ගන්න සිංහල සිංහල සිංහලසංස්කරණය

ලියන්න, කියවන්න - ගන්න සිංහල සිංහල සිංහල
*  සිංහල යුනිකේත ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට http://www.siyabas.lk/sinhala_how_to_install.html
*  සිංහලෙන් ලියන්න http://ucsc.cmb.ac.lk/ltrl/services/feconverter/t2.html
*  සිංහලෙන් ලියන්න http://ucsc.cmb.ac.lk/ltrl/services/feconverter/t1.html
*  යුනිකේත පරිවර්ථක ලැයිස්තුවක් http://ucsc.cmb.ac.lk/ltrl/services/feconverter
*  ගිනි නරියා සිංහල ඇඩෝන් - qsFOX https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/53146/
*  ගිනි නරියා සිංහල ඇඩෝන් - SinhalaTips SinhalaTips 1.1.0

තේරුම හොයන්න - ශබ්දකෝෂයක් භාවිතා කරන්නසංස්කරණය

තේරුම හොයන්න - ශබ්දකෝෂයක් භාවිතා කරන්න
*  සුබස ඉඟිය http://www.subasa.lk/ingiya.php
*  මධුර ඔන්ලයින් http://www.maduraonline.com
*  eBHASHA-WachanaKoshaya http://www.wachanakoshaya.co.cc/index.php
*  Sinhala / Tamil Online Dictionary http://www.lanka.info/dictionary/EnglishToSinhala.jsp


මාගේ දායකත්වය
BinguBot


සිංහල විකියේ නිතර යන එන පිටුසංස්කරණය

සිංහල විකියේ නිතර යන එන පිටු
*  සක්‍රිය පරිශීලකයින්
*  පරිවර්තනය වී ඇති සැකිලි
*  නිතර අවශ්‍ය වන සැකිලි
*  තරු
  කෝපි කඩේ

සිංහල විකියේ මෙවලම් කිහිපයක්සංස්කරණය

සිංහල විකියේ මෙවලම් කිහිපයක්
*  HOT CAT
*  විකිපීඩියා:Friendly
*  විකිපීඩියා:Twinkle
*  පරිශීලක:බිඟුවා/twinklespeedy.js
 


Quick Linksසංස්කරණයමේ මොනවදඋදව් පිටු


මෙය මගේ ආම්පන්න එකතුවයි.


  • {{Self/si}}
  • {{PD-self}}
  • {{GFDL-no-disclaimers}}
  • {{GFDL 1.2}}
  • සැකිල්ල:Cc-by-sa-3.0

පද්ධති මෙවලම්සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:බිඟුවා/මෙවලම්&oldid=202491" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි