විකිපීඩියා:සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය වී ඇති සැකිලි

ඉංග්‍රීසි සැකිලි නම සිංහල සැකිලි නම
en:Template:Clean සැකිල්ල:ශුද්ධපවිත්‍ර
en:Template:Refimprove සැකිල්ල:ආශ්‍රවැඩිදියුණුව
en:Template:Infobox සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව
en:Template:Politics box සැකිල්ල:දේශපාලන කොටුව
en:Template:Politics of Sri Lanka සැකිල්ල:ශ්‍රී ලංකාව හි දේශපාලනය
en:Template:Politics of Sri Lanka සැකිල්ල:ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලනය
en:Template:Politics box end සැකිල්ල:දේශපාලනකොටු‍අග
en: Template:Sri Lankan political parties සැකිල්ල:ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන පක්ෂ
en: Template:Navbox සැකිල්ල:විමංසාකොටුව
en:Template:Party politics සැකිල්ල:දේශපාලන පක්ෂ
en:Template:See also සැකිල්ල:මෙයද බලන්න
en:Template:Documentation සැකිල්ල:ලේඛගතකිරීම
en: Template:Documentation/docname සැකිල්ල:ලේඛගතකිරීම /ලේඛනනම
en: Template:Tableheadingparty සැකිල්ල:වගුමුලපක්ෂය
en: Template:Country showdata සැකිල්ල:රටේ දත්තපෙන්වන්න
en: Template:Country data Australia සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඕස්ට්‍රේලියාව
en: Template:Flag සැකිල්ල:ධජය
en: Template:Country data සැකිල්ල:රටේ දත්ත
en: Template:Country data Sri Lanka සැකිල්ල:රටේ දත්ත ශ්‍රී ලංකාව
en:Template:Flag/doc සැකිල්ල:ධජය/ලේඛය
en:Template:Coord සැකිල්ල:ඛණ්ඩාංක
en:Template:SriLanka-hist-stub සැකිල්ල:ශ්‍රී ලංකාව-ඉතිහාසය-කොටලිපිය
en:Template:User si-1 සැකිල්ල:පරිශීලක si-1
en:Template:User si-0 සැකිල්ල:පරිශීලක si-0
en:Template:Disclaimer-header සැකිල්ල:වියාචන-ශීර්ෂය
en:Template:Disclaimer-header/doc සැකිල්ල:වියාචන-ශීර්ෂය/ලේඛය
en:Template:Atmospheric sciences සැකිල්ල:වායුගෝලීය විද්‍යාවන්
en:Template:Pron-en සැකිල්ල:උච්චාරණ-ඉංග්‍රීසි
en:Template:Lang සැකිල්ල:බස
en:Template:LangWithName සැකිල්ල:නමසමගබස
en:Template:Lang-si සැකිල්ල:බස-si
en:Template:Lang-la සැකිල්ල:බස-la
en:Template:S-bef සැකිල්ල:අනු-පෙර
en:Template:S-aft සැකිල්ල:අනු-පසු
en:Template:S-start සැකිල්ල:අනු-ඇරඹුම
en:Template:S-ttl සැකිල්ල:අනු-පදවිය
en:Template:Succession box සැකිල්ල:අනුප්‍රාප්තික කොටුව
en:Template:End සැකිල්ල:අග
en:Template:Infobox book සැකිල්ල:‍‍තොරතුරු‍කොටුව ‍පොත
en:Template:Ambox සැකිල්ල:ලිපිපණිවුඩපෙට්ටිය
en:Template:Infobox terrorist attack සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරය
en:Template:Infobox civilian attack සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව සිවිල්වැසියනට ප්‍රහාර
en:Template:·w සැකිල්ල:·w
en:Template:·wrap සැකිල්ල:·එතුම
en:Template:Country flagicon2 සැකිල්ල:රටේ ධජනිරූපකය2
en:Template:Flagicon සැකිල්ල:ධජනිරූපකය
en:Template:Country data Russia සැකිල්ල:රටේ දත්ත රුසියාව
en:Template:Infobox Artist සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව කලාකරු
en:Template:self සැකිල්ල:ස්වයං
en:Template:Language සැකිල්ල:භාෂාව
en:Template:Reflist සැකිල්ල:ආශ්‍රලැයිස්තුව
en:Template:Cite Book සැකිල්ල:උපන්‍යාස පොත
en:Template:Infobox School සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව පාසැල
en:Template:Classical_mechanics සැකිල්ල:සම්භාව්‍ය_යාන්ත්‍ර_විද්‍යාව