පරිශීලක:බිඟුවා/වැලිපිල්ල

< පරිශීලක:බිඟුවා(පරිශීලක:බිඟුවා/Sandbox වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

<script type="text/javascript"> function encode() { var obj = document.getElementById('dencoder'); var unencoded = obj.value; obj.value = encodeURIComponent(unencoded); } function decode() { var obj = document.getElementById('dencoder'); var encoded = obj.value; obj.value = decodeURIComponent(encoded.replace(/\+/g, " ")); } </script>