සූර්ය දවසක් හෙවත් සිංහල දවසක් හෙවත් ලිත් දවසක් යනු හිරු නැගීමේ සිට ඊලඟ දින හිරු නැගීම දක්වා කාලයයි.
දවසකට (සිංහල) පැය 60කි.

සුමානය / සතියසංස්කරණය

ආශ්‍රිත ලිපිසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සූර්ය_දවස&oldid=407749" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි