කාලයසංස්කරණය

 • තප්පර 60 = විනාඩි 01

(විනාඩි යනු minute/මිනිත්තු නොවේ, මිනිත්තුව යනු "minute" විදේශීය වචනයෙන් ආ එකකි. විනාඩිය දේශීය වචනය වන අතර, එය වර්තමානයේ ව්‍යවහාර වන මිනිත්තුව හා පටලවා ගැනීම සුදුසු නොවේ.)

 • විනාඩි 60. = සිංහල පැය 01
 • සිංහල පැය 60 = දින 01

(සිංහල ක්‍රමයට දිනයක් කොටස් 60කට බෙදන අතර [දිනකට පැය 60 ක් එන ලෙස] එම දිනය සූර‌්‍ය උදාවත් සමග ඇරඹේ.එම නිසා වර්තමාන, ව්‍යවහාර ඔරලෝසු පැයකට, සිංහල පැය 2 යි, 1/2 කි.)

 • දවස් 30 = මාස 1
 • මාස 12 = අවුරුද්ද 1
 • මාස 3 = කාර්තු 1
 • කාර්තු 4 = අවුරුදු 1

පරිමාවසංස්කරණය

 • හුන්ඩු/පත 2 = මනා 1
 • මනා 2 = නැලිය/සේරුව
 • නැලි 4 = ලාහ/කුරුණිය
 • ලාස්/කුරුණි 4 = තිඹ 1
 • ලාස්/කුරුණි 5 = බෙරය
 • බෙර 2 = පෑල/මළු 1
 • පෑල/මළු 4 = අමුණ

නැලි/සේරු 32 = බුසල් 1

බරසංස්කරණය

රාත්තල් 26 1/4 = තුලම් 1

බෙහෙත් බරසංස්කරණය

 • තල ඇට 3 = අමු ඇට 1
 • අමු ඇට 3 = වී ඇට 1
 • වී ඇට 3 = මදටිය 1
 • මදටිය 20 = කලං 1
 • කලං 12 = පලම් 1
 • පලම් 8 = රාත්තල් 1
 • පලම් 100 = තුලම් 1
 • මදටිය 16 = (ලොකු)සත 1

කොප්පරා හා ලුණු බරසංස්කරණය

 • රාත්තල් 56 = තුක්කු 1
 • * රාත්තල් 28 = කාර්තු 1
 • * කාර්තු 2 = තුක්කු 1
 • * තුක්කු 2 = හොන්ඩරය (රාත්තල් 112)
 • * හොන්ඩර 5 = පාරම 1
 • * පාරම් 4 = ටොන් 1

රත්තරං බරසංස්කරණය

 • මංචාඩි 12 = පගෝදි 1
 • මංචාඩි 42 = රුපියල් බර 1
 • මංචාඩි 28 = රන් පවුම් බර 1

වර්ග ඵලයසංස්කරණය

මඩ ඉඩම්සංස්කරණය

{{main|මඩ ඉම් මැණීමේ සිංහල ඒකක}

කුරහන් කරණි1

===ගොඩ ඉඩම්===පර්චස් 1 - වර්ග අඩි 43560

දිගසංස්කරණය

නූල් 8 = අගල් 1 අගල් 12 = අඩි 1 අඩි 1.5 = රියන්1 රියන් 2 = යාර 1 අඩි 66 = දම්වැල් 1

 • අගල් 9 = වියත් 1
 • වියත් 2 = රියන් 1
 • රියන් 4 = බඹ 1
 • රියන් 7 = යෂ්ට් 1
 • යෂ්ටි 20 = ඉසුබු 1
 • ඉසුබු 40 = සැතපුම් 1
 • සැතපුම් 2 = ගව් 1
 • ගව් 4 = යොදුන් 1

(=============)

 • නූල් 8 = අගල් 1
 • අගල් 12 = අඩි 1
 • අඩි 3 = යාර 1
 • යාර 2 = බඹ 1 (අඩි-6)
 • බඹ 11 = දම්වැල් 1 (අඩි-66)
 • දම්වැල් 10 = පරලොම් 1 (අඩි-660)
 • පරලොම් 8 = සැතපුම් 1 (අඩි-5280)

See alsoසංස්කරණය

ආශ්‍රිත ග්‍රන්ථසංස්කරණය

 • පනාගොඩ, DFE (1947). ජ්‍යෙෂ්‍ඨ පාඨශාලා අඞක ගණිතය II. ලංකාවේ සීමාසහිත එක්සත් ප්‍රවෘත්‍ති පත්‍ර සමාගම
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සිංහල_මිණුම්_ඒකක&oldid=459997" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි