සිංහල මිණුම් ඒකක පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් පහත දැක්වෙයි.

පරිමාව

සංස්කරණය
 • හුන්ඩු/පත 2 = මනා 1
 • මනා 2 = නැලිය/සේරුව
 • නැලි/සේරු 4 = ලාහ/කුරුණිය
 • ලාස්/කුරුණි 4 = තිඹ 1
 • ලාස්/කුරුණි 5 = බෙරය
 • බෙර 2 = පෑල/මළු 1
 • පෑල/මළු 4 = අමුණ
 • නැලි/සේරු 32 = බුසල් 1

රාත්තල් 26 1/4 = තුලම් 1

බෙහෙත් බර

සංස්කරණය
 • තල ඇට 3 = අමු ඇට 1
 • අමු ඇට 3 = වී ඇට 1
 • වී ඇට 3 = මදටිය 1
 • මදටිය 20 = කලං 1
 • කලං 12 = පලම් 1
 • පලම් 8 = රාත්තල් 1
 • පලම් 100 = තුලම් 1
 • මදටිය 16 = (ලොකු) සත 1

කොප්පරා හා ලුණු බර

සංස්කරණය
 • රාත්තල් 56 = තුක්කු 1
 • * රාත්තල් 28 = කාර්තු 1
 • * කාර්තු 2 = තුක්කු 1
 • * තුක්කු 2 = හොන්ඩරය (රාත්තල් 112)
 • * හොන්ඩර 5 = පාරම 1
 • * පාරම් 4 = ටොන් 1

රත්තරං බර

සංස්කරණය
 • මංචාඩි 12 = පගෝදි 1
 • මංචාඩි 42 = රුපියල් බර 1
 • මංචාඩි 28 = රන් පවුම් බර 1

වර්ග ඵලය

සංස්කරණය

මඩ ඉඩම්

සංස්කරණය

ගොඩ ඉඩම්

සංස්කරණය
 • පරමාණු 36 = අණු 1
 • අණු 36 = තජ්ජාරි 1
 • තජ්ජාරි 36 = රථරේණු 1
 • රථරේණු 36 = ලික්ඛ 1
 • ලික්ඛ 7 = උක්ඛ 1
 • උක්ඛ 7 = ධණ්ණමාස 1
 • උක්ඛ 7 = ධණ්ණමාස 1
 • ධණ්ණමාස 7 = ආංගුල 1
 • ආංගුල 12 = වියත් 1
 • අගල් 9 = වියත් 1
 • වියත් 2 = රියන් 1
 • රියන් 4 = බඹ 1
 • රියන් 7 = යෂ්ට් 1
 • යෂ්ටි 20 = ඉසුබු (උසබ) 1
 • ඉසුබු (උසබ) 20 = සැතපුම් 1
 • සැතපුම් 4 = ගව් 1
 • ගව් 4 = යොදුන් 1

අමතර අවධානයට

සංස්කරණය
 1. ^ විනාඩි යනු minute/මිනිත්තු නොවේ, මිනිත්තුව යනු "minute" විදේශීය වචනයෙන් ආ එකකි. විනාඩිය දේශීය වචනය වන අතර, එය වර්තමානයේ ව්‍යවහාර වන මිනිත්තුව හා පටලවා ගැනීම සුදුසු නොවේ.
 2. ^ ඹරලෝසු පැය හෙවත් හෝරාවකට සිංහල පැය 2.5 කි
 3. ^ සිංහල ක්‍රමයට දිනයක් කොටස් 60කට බෙදන අතර [දිනකට පැය 60 ක් එන ලෙස] එම දිනය සූර‌්‍ය උදාවත් සමග ඇරඹේ.එම නිසා වර්තමාන, ව්‍යවහාර ඔරලෝසු පැයකට, සිංහල පැය 2 යි, 1/2 කි.

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය

ආශ්‍රිත ග්‍රන්ථ

සංස්කරණය
 • පනාගොඩ, DFE (1947). ජ්‍යෙෂ්‍ඨ පාඨශාලා අඞක ගණිතය II. ලංකාවේ සීමාසහිත එක්සත් ප්‍රවෘත්‍ති පත්‍ර සමාගම
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සිංහල_මිණුම්_ඒකක&oldid=685535" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි