බරාජ් (කාලතුවක්කු)

A German barrage falling on Allied trenches at Ypres, probably during the second battle in 1915.

රූරා යා හැකි බරාජ් (කාලතුවක්කු) වල විකසනයසංස්කරණය

පෙරළමින් චලනය කල හැකි බරාජ් (කාලතුවක්කු)සංස්කරණය

ස්ථාවර සහ පෙට්ටි බරාජ් (කාලතුවක්කු)සංස්කරණය

වාසි සහ අවාසිසංස්කරණය

පළමු ලෝක යුද්ධයසංස්කරණය

දෙවන ලෝක යුද්ධයසංස්කරණය

වදනෙහි භාවිතය සහ අවභාවිතයසංස්කරණය

සටහන්සංස්කරණය

ආශ්‍රීතසංස්කරණය

බාහිර සබැඳිසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බරාජ්_(කාලතුවක්කු)&oldid=250386" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි