අන්ඩීස් කඳුවැටිය හි ඇති විලක්

ගොඩබිමින් වටවූ ස්වභාවිකව විශාල මිරිදිය ජලස්කන්ධයක් රැස්වන භූ අවපාතයන් විල් නම් වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විල්&oldid=439837" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි