මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

12 දෙසැම්බර් 2012

11 දෙසැම්බර් 2012

10 දෙසැම්බර් 2012

28 නොවැම්බර් 2012

9 නොවැම්බර් 2012

7 නොවැම්බර් 2012

4 නොවැම්බර් 2012

28 ඔක්තෝබර් 2012

25 ඔක්තෝබර් 2012

24 ඔක්තෝබර් 2012

23 ඔක්තෝබර් 2012

16 ඔක්තෝබර් 2012

29 පෙබරවාරි 2012

1 ජූනි 2011

10 අප්‍රේල් 2011

28 මාර්තු 2011

23 මාර්තු 2011

22 මාර්තු 2011

15 මාර්තු 2011

14 මාර්තු 2011

7 මාර්තු 2011

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/දුගියා" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි