සාකච්ඡාව:ප්‍රදීප් නිලංග දෑල

Add topic
There are no discussions on this page.

විකියේදී exaggerate කිරීම නොකල යුතුයි නේද? --දුගියා (talk) 16:01, 14 මාර්තු 2011 (යූටීසී)

මෙහි අතිශයෝක්තිය ඇත්තේ මෙහි මුල් ලිපිය බුදුසරණ වැනි ආගමික පුවත්පතක පලවූවක් (??) නිසා විය හැකිද? පරිශීලක විසින් මෙහි ගාම්භීර වචන සරල කොට අතිශයෝක්තිය බැහැර කොට මනා ලිපියක් නිමැවීම අපගේ පැතුම විය යුතුයි. -- ශ්වෙත (talk) 16:07, 14 මාර්තු 2011 (යූටීසී)
මේක ලියලා තියෙන හැටි දැක්කම නම් මට හිතුණේ කොහෙන් හරි කොපි කරපු එකක් වෙන්න ඔනේ කියලා. --Lee (talk) 04:17, 15 මාර්තු 2011 (යූටීසී)
Return to "ප්‍රදීප් නිලංග දෑල" page.