විකිපීඩියා:කාලීන සිදුවීම්

(ද්වාරය:Current events වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
කාලීන සිදුවීම්

දිනය: සිකුරාදා / වෙලාව: 08:42, 9 ජූනි 2023 IST [refresh]; විමෝචනය

පුවත් සිරස්තල

අද වැනි දිනයක සිදුවීම්

ජූනි 9:
  • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

    තවත් සිදුවීම්: ජූනි 8 ජූනි 9 ජූනි 10