විකිපීඩියා:කාලීන සිදුවීම්

(ද්වාරය:Current events වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
කාලීන සිදුවීම්

දිනය: බදාදා / වෙලාව: 06:00, 21 පෙබරවාරි 2024 IST [refresh]; විමෝචනය

පුවත් සිරස්තල

අද වැනි දිනයක සිදුවීම්

පෙබරවාරි 21:
  • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

    තවත් සිදුවීම්: පෙබරවාරි 20 පෙබරවාරි 21 පෙබරවාරි 22