ක්‍රිස්තු පූර්ව 681

(ක්‍රිපූ 681 වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

Lua දෝෂය: Invalid number -680.

සහශ්‍රවර්ෂය: ක්‍රිපූ  1 වන සහස්‍රවර්ෂය
සියවස්: ක්‍රිපූ  8 වන සියවසක්‍රිපූ  7 වන සියවසක්‍රිපූ  6 වන සියවස
දශක: ක්‍රිපූ  710ගණන්  ක්‍රිපූ  700ගණන්  ක්‍රිපූ  690ගණන්  – ක්‍රිපූ  680ගණන් –  ක්‍රිපූ  670ගණන්  ක්‍රිපූ  660ගණන්  ක්‍රිපූ  650ගණන්
වසර: ක්‍රිපූ  684 ක්‍රිපූ  683 ක්‍රිපූ  682ක්‍රිපූ  681ක්‍රිපූ  680 ක්‍රිපූ  679 ක්‍රිපූ  678
ක්‍රිස්තු පූර්ව 681 වසර මාතෘකා අනුව
දේශපාලනය
රාජ්‍ය නායකයෝස්වෛරී රාජ්‍ය
උපත් සහ මරණ ප්‍රවර්ග
උපත්මරණ
සංස්ථාපන සහ විසංස්ථාපන ප්‍රවර්ග
සංස්ථාපනයන්විසංස්ථාපනයන්
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ක්‍රිස්තු_පූර්ව_681&oldid=323813" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි