චන්ද්‍ර වර්ෂ ක්‍රමයකි. ගෞතම බුද්ධ පරිනිර්වාණය ආරම්භය ලෙස සලකා අවුරුද්දේ අංකය ගණනය කෙරේ. වෙසක් පසළොස්වක දිනය අවුරුද්දේ මුල් දිනයවේ.

මාසසංස්කරණය

චන්ද්‍ර මාස ක්‍රමයට අනුගතය.

  • සාමාන්‍ය අවුරුද්දකට මාස 12කි
  • අධික අවුරුද්දකට මාස 13කි
බුද්ධ වර්ෂයක (චන්‍ද්‍ර වර්ෂ ක්‍රමයකි) මාස : වෙසක් අව පක්‍ෂය - පොසොන්‍ - ඇසළ - නිකිණි - බිනර - වප් - ඉල් - උඳුවප් - දුරුතු - නවම් - මැදින් - බක් - වෙසක් පුර පක්‍ෂය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බෞද්ධ_දිනදසුන&oldid=407613" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි