8080 ඉන්ටෙල් යනු, ප්‍රධාන වළල්ලට අයත් ක්ෂුද්‍ර ග්‍රහයෙකි.

8080 ඉන්ටෙල්
සොයාගැනීම
සොයාගත් තැනැත්තේCERGA
සොයාගත් දිනයනොවැම්බර් 17, 1987
නිලනාමයන්
විකල්ප නම්1987 WU2
සුළු ග්‍රහ වර්ගයප්‍රධාන වළල්ල
කක්ෂීය ලක්ෂණ
කාලාරම්භය 4 පෙබරවාරි 2008 (JD 2454500.5)
විහේලිකය550.192 ගිමී (3.678 AU)
අපහේලිකය306.288 ගිමී (2.047 AU)
අඩ-මහා අක්ෂය428.240 ගිමී (2.863 AU)
උත්කේන්ද්‍රියතාවය0.285
කක්ෂීය කාලාවර්තය1769.055 d (4.843 a)
සාමාන්‍යය කක්ෂීය වේගය17.241 කිමී/තත්
මධ්‍යන්‍යය විෂමතාවය64.879°
ආනතිය9.418°
ආරෝහණ මංසලෙහි දේශාංශකය306.381°
පරිතාරාන්තිකයේ විස්තාරය60.089°
භෞතික ගුණාංග
මාන7–16 කිමී
ස්කන්ධය‘‘අඥාත’’
මධ්‍යන්‍යය ඝණත්වය‘‘අඥාත’’
නිරක්ෂීය පෘෂ්ඨීය ගුරුත්වය‘‘අඥාත’’
මිදුම් ප්‍රවේගය‘‘අඥාත’’
භ්‍රමණ කාලාවර්තය‘‘අඥාත’’
ප්‍රභානුපාතයඅඥාත
උෂ්ණත්වය‘‘අඥාත’’
වර්ණාවලී වර්ගය‘‘අඥාත’’
නිරපේක්ෂ විශාලත්වය (H)12.9

1987 වසරෙහි නොවැම්බර් 17 දිනදී එය සොයාගන්නා ලද්දේ කොසෝලා කොමියුනයේ පිහිටි CERGA විසිනි. එය නම් කරන ලද්දේ, ජනප්‍රිය ඉන්ටෙල් 8080 ක්ෂුද්‍ර සකසනය අනුව යමිනි.

ආශ්‍රිත සංස්කරණය


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=8080_ඉන්ටෙල්&oldid=328091" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි