සාමාන්‍ය වශයෙන් ආනතිය යනු, සමුද්දේශ තලයක් සහ වෙනත් තලයක් හෝ දිශා අක්ෂය හෝ අතර කෝණය වෙයි.

රූපය. 1: ආනතිය i (කොළ) සහ අනෙකුත් කක්ෂීය පරාමිතික පෙන්වන එක් දසුනක්
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කක්ෂීය_ආනතිය&oldid=302385" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි