2005 සිංහල චිත්‍රපට ලැයිස්තුව

විකිමීඩියා ලැයිස්තු ලිපිය

2005සංස්කරණය

වසර අධ්‍යක්‍ෂණය රංගනය වර්ගය කරුණු
ගරිල්ලා මාකටිං
වන් ෂොට් වන් (චිත්‍රපටිය) රන්ජන් රාමනායක රන්ජන් රාමනායක, අනර්කලී ආකර්ෂා, ඇන්ටන් ජූඩ්
අසනි වර්ෂා
සුළඟ එනු පිණිස
සුදු කළු සහ අළු
[[සඳුනි] රෙක්ස් කොඩිප්පිලි, අර්ජුන කමලනාත් ළමා
ඉර මැදියම
ජෙම්ස් බොන්ඩ් සුනිල් සෝම පීරිස් , සුදේශ් වසන්ත පීරිස් බන්දු සමරසිංහ, ටෙනිසන් කුරේ, රෙක්ස් කොඩිප්පිලි
කවුද බුවා
මීඳුම් වසන්තයේ
සුළඟ
මට තාම මතකයි
සීතල හාදු
සමන්තා
අළු යට ගිනි