හවුමේයා (වාමන ග්‍රහලෝකය)

හවුමේයා (ඉංග්‍රීසි:  Haumea), සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයට අයත් වාමන ග්‍රහලෝකයකි.